Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Jún 2023
Zmluva o následnej zdravotnej starostlivosti
378/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Hipcentrum s.r.o.
21. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. 278/1993 Z.z. v platnom znení, v spojení s § 3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
369/UNB/2023
1 323,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Film location managers s.r.o.
22. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
370/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Beáta Gyalogová
22. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
371/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Terézia Závorková
22. Jún 2023
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
372/UNB/2023
1 110,15 € Ján Žilaji Univerzitná nemocnica Bratislava
22. Jún 2023
Zmluva o dielo
373/UNB/2023
31 233,00 € FOODOO s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
21. Jún 2023
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
368/UNB/2023
35 364,00 € MOROCZ TACOVSKY GROUP s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
20. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
366/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Klaudia Šimonová
20. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
367/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Monika Sventeková
19. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
364/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Monika Balcarová
16. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. 278/1993 Z.z. v platnom znení, v spojení s § 3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
363/UNB/2023
643,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava applepie, s.r.o.
15. Jún 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní...
358/UNB/2023
217 656,00 € GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
14. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
359/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Ivo Nádaský
14. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri vykonávaní terapeutických aferetických výkonov u pacientov
360/UNB/2023
0,00 € Národná transfúzna služba SR Univerzitná nemocnica Bratislava
13. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
347/UNB/2023
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mária Višváderová
13. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
348/UNB/2023
277,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Rebeka Bláhová
13. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
349/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Zuzana Dudášová
13. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
350/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Veronika Danišová
13. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
351/UNB/2023
84,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jana Miklušová
13. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
352/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Myhaly Andras