Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke MsP/22/00014
MsP/22/00026
0,00 € Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci k investičnej činnosti pri realizácii stavby: „Pri Mlynoch“, predmetom ktorej je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri príprave povolení, realizácii a kolaudácii Stavby, vrátane jej prípadných zmien, doplnkov a úprav, nadobudnut
MAGBO2400045
0,00 € Pri Mlynoch, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní v ubytovni Fortuna do 31.07.2024
921106924
341,30 € Riška Pavol Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Margita Szafarzyňská
098500412400
1 326,84 € Szafarzyňská Margita Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502752400 uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí k stavbe "RD BIANCO" v k. ú. Čunovo.
286502752400
76,00 € Nemček Ján Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Protokol č. 11 88 0018 24 00 o zverení nehnuteľ. majetku hl. mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava týkajúci sa pozemkov reg. "C" KN v k. ú. Ružinov, parc. č.15294/292-297, 15566/1,14-18 podľa GP č. 170/2022, LV č. 1201, LV č. 7868
118800182400
0,00 € Mestská časť Bratislava - Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500762400/0099, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky a elektromerného rozvádzača k existujúcemu RD a budúcej výstavbe RD, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 171/4, 172/1, k.ú. Dúbravka
286500762400/0099
808,00 € EuroSMS s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Dohoda o urovnaní
MAGTS2400119
504,40 € Noháčik Roman Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Darovacia zmluva Technicko-ekonomickej štúdie k Predĺženiu ružinovskej električkovej radiály.
PK-SD 240D10006
0,00 € J & T REAL ESTATE, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre rok 2024
MAGDG2400058
743 903,00 € Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 vo výške 34 128,98 eur pre SENIOR PARK, n.o. v rozpočtovom roku 2024
MAGDG2400085
34 128,98 € SENIOR PARK, n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 vo výške 5 596,75 eur pre Rozmarín, n.o. v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400100
5 596,75 € Rozmarín, n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Vyplatenie preddavku FPP na rok 2023 vo výške 1 200,- eur pre Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Trnava v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400105
1 200,00 € Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Trnava Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Vyplatenie preddavku FPP za rok 2024 vo výške 6 000,- eur pre TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400106
6 000,00 € Trnavská arcidiecézna charita Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Vyplatenie preddavku FPP za rok 2024 vo výške 600,- eur pre Senior Garden n.o. v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400107
600,00 € SENIOR GARDEN n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Frederick Che , Maria Terese Che Sahuwu
098506962300
1 996,40 € Che Frederick Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 29/2024 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola Olympiády v nemeckom jazyku Zrkadlová sieň
292024
475,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Bc. Lea Csicsayová
098502042200
779,40 € Csicsayová Lea, Bc. Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Njájomná zmluva K bytu; Nájomca Ing. Daniela Hrdá
098507773
1 167,84 € Hrdá Daniela, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva - Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0023-24-00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1207/11 vo výmere 60 m2, k. ú. Ružinov
088300232400
1,00 € AMC správa nehnuteľností, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava