Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke MsP/22/00014
MsP/22/00026
0,00 € Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
15. Júl 2024
Zmluva o dielo na vytvorenie aktivít _návrh plánu vypratávanie, odstrnenie nepotrebného materiálu, súhrn spotrebného materiálu za účelom sťahovania asistenčného centra pomoci na Bottovej 7.Návrh diela a aktivít sa odovzdá do 17.7.2024.
MAGTS2400209
4 150,00 € Komiienko Olga Hlavné mesto SR Bratislava
15. Júl 2024
Autor sa zavezuje vytvoriť dielo Návrhu informačného balika _ rozbor možností pre cuzdincov, aktivity pre informátorky v novom centre pre cuzdincov,popis spracovania komunikácie, informačné kanály, soc siete za účelom práce informovanosti cudzineckej komu
MAGTS2400210
800,00 € Levitska Vita Hlavné mesto SR Bratislava
15. Júl 2024
Výzva č.57 - Interiérové sanitárne vybavenie - ZUŠ Panenská
MAGTS2400199
12 157,39 € IGGY-TRADE s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
15. Júl 2024
Výzva č. 58 - Interiérové prvky - ZUŠ Panenská
MAGTS2400200
16 970,40 € IGGY-TRADE s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
15. Júl 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028639401023023
2 837,18 € Csernoková Alena Hlavné mesto SR Bratislava
15. Júl 2024
RD projekting 004-Petržalská os- chodníky a cyklochodníky- Dohoda o postúpení práv a povinností
MAGTS2400068
0,00 € METRO Bratislava a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
15. Júl 2024
Nájomná zmluva - Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0410-24-00, na pozemok v k. ú. Ružinov, za účelom vybudovania a užívania vjazdu/výjazdu k rodinnému domu
088304102400
122,40 € Filipoiu Roman, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
15. Júl 2024
Zmluva uzavretá za účelom uložených inžinierskych sietí na pozemkoch registra E-KN parc.č.2325/200, 2704/102 v k.ú. Dúbravka
286503352400
760,00 € RETKINS s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
15. Júl 2024
Protokol č. 11 88 0355 24 00 o zverení nehnuteľného majetku do správy MČ BA-Devínska Nová Ves - pozemkov v k. ú. Devínska Nová Ves
118803552400
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava
15. Júl 2024
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia prípojky plynu na pozemkoch registra C-KN parc.č. 22372/32, 22372/97 v k.ú. Staré Mesto
286503862400/0099
69,00 € INVEST 10 – River Park C a. s. Hlavné mesto SR Bratislava
15. Júl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľností č. 07 83 0314 24 00, ktorej predmetom je nájom nehnuteľností na Búdkovej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto.
078303142400
1,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava
13. Júl 2024
Zmluva o prevode vlastníckeho práva, prechode práv a povinností a sublicenčná zmluvy k zmluve o spolupráci č. MAGBO2400062 pri stavbe „Bytové domy a rodinné domy – Strmý vŕšok“
MAGBO2400083
0,00 € ZB Invest s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
12. Júl 2024
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 94/2024 Petra Uhlíková Svadba Zrkadlová sieň, Galéria
942024
300,00 € Uhlíková Petra Hlavné mesto SR Bratislava
12. Júl 2024
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 97/2024 Khaled Raddawi Svadba Zrkadlová sieň, Galéria
972024
300,00 € Raddawi Khaled Hlavné mesto SR Bratislava
12. Júl 2024
Dodatok č.1 k MAGSP2300044 na realizáciu stavebných prác stavby: „Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova 8 v MČ Bratislava-Petržalka“. Naviac práce - úprava osadenia okien a sanácia atík.
MAGSP2400010
53 609,50 € BBAU s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
12. Júl 2024
Zmluva o postúpení práv a povinností a o spolupráci pri realizácii križovatky Kopčianska Sever - Nová Bratská medzi HLM, Nesto Sever Land Development, s.r.o. a Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
MAGBO2400084
0,00 € Nesto Sever Land Development, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
12. Júl 2024
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 95/2024 Ing. Andrea Michaliková Svadba Zrkadlová sieň, Galéria
952024
100,00 € Michalíková Andreja Hlavné mesto SR Bratislava
12. Júl 2024
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 96/2024 Alexandra Hurbaničová Svadba Zrkadlová sieň, Galéria
962024
400,00 € Hurbaničová Alexandra Hlavné mesto SR Bratislava
12. Júl 2024
Zmluva o dielo č. MAGTS2400095
MAGTS2400095
95 040,00 € GEOKOD, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava