Centrálny register zmlúv

Obec Toporec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. September 2022
Zmluva
12/2022
1 800,00 € Bc. Norbert Pompa Dis. art., Na lúkach 1346, 934 01 Levice Obec Toporec
16. September 2022
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
VP/22/04584/001
80,40 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Toporec
8. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
309070BDM8
45 814,34 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Toporec
17. August 2022
KÚPNA ZMLUVA K NEHNUTEĽNOSTI
10/2022
1,00 € Martin Martinkovič, Komenského 583/1, 058 01 Poprad Obec Toporec
17. August 2022
ZMLUVA O DIELO
11/2022
270 323,72 € ING. MILAN ŠTUPÁK - IVS, 791, 065 11 Nová Ľubovňa Obec Toporec
17. August 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
SZ2022/PO1070
0,00 € Espik Group, s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov Obec Toporec
17. August 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
132022
0,00 € innogy Slovensko, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava Obec Toporec
17. August 2022
Poistenie majetku a zodpovednosti právnických osôb
6620041687
54,63 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Obec Toporec
17. August 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
QUO-13439725-Y4Y2S7
0,00 € Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice Obec Toporec
17. August 2022
Dodatok ku kúpnej zmluve č. 1 uzavretý dňa 27.07.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve 7/2022
0,00 € Adam Zemjanek Obec Toporec
16. August 2022
DOHODA o poskytnutí finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru mladého UoZ - NEET s následným pokračovaním formou praxe v rámci národného projektu
22/46/054/122
14 672,64 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežamrok Sociálny podnik Toporec, s. r. o.
16. August 2022
DOHODA o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
22/46/53G/15
9 490,92 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežamrok Sociálny podnik Toporec, s. r. o.
16. August 2022
DOHODA o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
22/46/53G/11
14 236,44 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežamrok Sociálny podnik Toporec, s. r. o.
16. August 2022
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu
22/46/054/120
13 624,56 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežamrok Sociálny podnik Toporec, s. r. o.
20. Júl 2022
Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok
MAIL-14-05-2022-SK
80,64 € Galileo Corporation, s. r. o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda Obec Toporec, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec
16. Júl 2022
DODATOK k ZMLUVE O DIELO podpísanej dňa 22.10.2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo podpísanej dňa 22.10
0,00 € CESTY KOŠICE s. r. o. Obec Toporec, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec
31. Máj 2022
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/77/281
278 335,35 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Toporec, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec
31. Máj 2022
ZMLUVA O DIELO
9/2022
208 800,00 € ING. MILAN ŠTUPÁK - IVS, 791, 065 11 Nová Ľubovňa Obec Toporec, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec
31. Máj 2022
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
322 0900
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Toporec, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec
25. Máj 2022
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 6/2022
0,00 € TRUCK TATRY s. r. o. Obec Toporec, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec