Centrálny register zmlúv

Obec Hamuliakovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2022
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri dočasnej dodávke a odbere elektrickej energie na OM dočasným odberateľom za podmienok uvedených v tejto zmluve.
INT_020/2022
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Hamuliakovo
27. Apríl 2022
Prevod spoluvlastníckeho podielu k Pozemku 733/522 v podiele 15/360 z Predávajúceho na Kupujúceho
INT_021/2022
1,00 € Jančigová Klaudia Obec Hamuliakovo
25. Apríl 2022
Zabezpečiť pre odberateľa umelecké vystúpenie hudobného duo zoskupenia LeRa+Pavol Drapák podľa ustanovení uvedených v tejto zmluve
EXT_019/2022
1 400,00 € Amore Sui o.z. Obec Hamuliakovo
22. Apríl 2022
Prenechanie predmetu nájmu do dočasného užívania, na účel dohodnutý v čl. III tejto zmluvy za odplatu vo výške dohodnutej v čl II tejto zmluvy.
EXT_014/2022
0,00 € Cestovná kancelária Daka s.r.o Obec Hamuliakovo
22. Apríl 2022
Záväzok poskytovanteľa bezodplatne poskytnúť nadobúdateľovi na základe žiadosti kvalifikované dôveryhodné služby za podmienok ustanovených touto zmluvou
EXT_015/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Hamuliakovo
22. Apríl 2022
Poskytnutie dotácie príjemcovi za podmienok špecifikovaných v zmluve
INT_016/2022
500,00 € Csemadok - základná organizácia Hamuliakovo Obec Hamuliakovo
22. Apríl 2022
Poskytnutie dotácie príjemcovi za podmienok špecifikovaných v zmluve
INT_017/2022
500,00 € MOJDS Obec Hamuliakovo
22. Apríl 2022
Zabezpečiť pre Objednávateľa IT outsourcing v rozsahu prác bližšie špecifikovaných v zmluve
EXT_018/2022
0,00 € Board sk s.r.o Obec Hamuliakovo
11. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo 2022
INT_16/2022
500,00 € ZO Csemadok Obec Hamuliakovo
11. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo v roku 2022
INT_17/2022
500,00 € MO JDS Obec Hamuliakovo
8. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb uzatvorenej dňa 26.3.2019
EXT_013/2022
0,00 € Verejná informačná služba s.r.o. Obec Hamuliakovo
8. Apríl 2022
Nájomná zmluva
EXT_14/2022
0,00 € Cestovná kancelária DAKA s.r.o. Obec Hamuliakovo
8. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
EXT_15/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Hamuliakovo