Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
1/2023
0,00 € Ján Mižišin Obec Kysak
3. Júl 2023
Zmluva o dielo
528/2023
23 513,91 € Jozef Fejerčák - FEJPOL Obec Kysak
8. Jún 2023
DODATOK č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu zo dňa 16.12.2021
DODATOK č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu zo dňa 16.12.202
2,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Kysak
6. Jún 2023
ZMLUVA č. 323 0672 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
ZMLUVA č. 323 0672
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Kysak
5. Jún 2023
Zmluva č. 522/2023 - zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 1 a ods. 2, písm. b) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
522/2023
690,00 € PATRIA n.o. Obec Kysak
1. Jún 2023
DODATOK č. 1 k dohode číslo 22/41/054/889 zo dňa 20.12.2022
22/41/054/889
0,00 € Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kysak
1. Jún 2023
HROMADNÉ ÚRAZOVÉ POISTENIE – 102 – krátkodobé – jednorazové (dospelí)
11-14393
10,00 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Obec Kysak
23. Máj 2023
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J953-222-13 zo dňa 07.11.2019
1243/2023
177 935,87 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kysak
23. Máj 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J953-222-13 zo dňa 07.11.2019
IROP-Z-302021J953-222-13
177 935,87 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kysak
19. Máj 2023
DOHODA číslo: 23/41/054/1319 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
23/41/054/1319
342,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Kysak
10. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
51,45 € M&M Brothers, s.r.o. Obec Kysak
27. Apríl 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
102088/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kysak
18. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
0,00 € EKOCHARITA TATRY občianske združenie Obec Kysak
18. Apríl 2023
ZMLUVA O DIELO 2023/4
ZMLUVA O DIELO 2023/4
1 090,00 € Kosenie Prešov II s.r.o. Obec Kysak
6. Apríl 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena)
755718
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Kysak
4. Apríl 2023
Zmluva č. 303/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
303/2022
319,15 € MESTO KOŠICE Obec Kysak
30. Marec 2023
Zmluva č. 315/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
315/2022
450,00 € Obec Veľká Lodina Obec Kysak
29. Marec 2023
Poistná zmluva číslo: 9127004307 Dodatok č. 3
Poistná zmluva číslo: 9127004307 Dodatok č. 3
0,00 € UNIQA poisťovňa, a.s. Obec Kysak
28. Marec 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 23.10.2003
Dodatok č. 6 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 23.10.2003
3 762,52 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Obec Kysak
22. Marec 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodatok č.5 k zmluve zo dňa 27.6.2016
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Kysak