Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Február 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20161861_Z
1 895,66 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Divinka
8. Október 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
699/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Divinka
29. Jún 2015
Z M L U V A č. 105542 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
105542 08U02
34 040,90 € Environmentálny fond Obec Divinka
25. Marec 2014
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKN
387-11-1269/2014
18,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Divinka