Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 23/2023
25/2023
79 762,65 € KLS spol. s.r.o. Obec Divinka
12. Jún 2023
Dodatok č 2 k Zmluve o dielo
24/2023
47,30 € CERBEROS, s.r.o. Obec Divinka
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
23/2023
79 762,65 € KLS spol. s.r.o. Obec Divinka
23. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2020004
22/2023
150,00 € Ing. Tomáš Valkovič Obec Divinka
23. Máj 2023
Zmluva č. 004/2023 o kolektívnom členstve v Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR
21/2023
120,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Divinka
5. Máj 2023
Zámenná zmluva
20/2023
0,00 € Jozefa Novosádová a Ľuboš Novosád Obec Divinka
3. Máj 2023
Kúpna zmluva
19/2023
22 957,20 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Obec Divinka
28. Apríl 2023
Poistná zmluva č. 5190060329- Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
16/2023
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Divinka
28. Apríl 2023
Zmluva o výkone stavebného dozoru
18/2023
17 880,00 € Juno, s.r.o. Obec Divinka
28. Apríl 2023
Poistná zmluva č.5190060331 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
14/2023
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Divinka
28. Apríl 2023
Poistná zmluva č. 5190060330 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
15/2023
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Divinka
28. Apríl 2023
Zmluva č. 1423150 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
17/2023
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Divinka
26. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-Boxu zo dňa 29.11.2021
12/2023
0,00 € Packeta Slovakia, s.r.o. Obec Divinka
26. Apríl 2023
Dohoda č. 23/25/054/123
13/2023
615,96 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Divinka
29. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 20.06.2016
10/2023
0,00 € NATUR-PACK, a. s. Obec Divinka
29. Marec 2023
Zmluva o dielo č. Zhotoviteľa 2023/EA/01/002 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade s § 114 ods. 7 v súbehu s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor
11/2023
1 766 901,79 € STRABAG s.r.o. Obec Divinka
24. Marec 2023
Dohoda č. 23/25/060/25
9/2023
8 558,04 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Divinka
13. Marec 2023
Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom
7/2023
0,00 € Zdeno Mišutka Obec Divinka
8. Marec 2023
1 Zmluva o dielo č.: 6 /2023
6/2023
388 477,31 € FEROSTA a spol., s.r.o. Obec Divinka
7. Marec 2023
Zmluva na výkon stavebného dozoru
5/2023
7 080,00 € HOFE, s.r.o. Obec Divinka