Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k. ú. Spišské Vlachy, budúca realizácia stavby "Bystrany-Vodovod, kanalizácia a ČOV", LV č. 190
844/2022-KE
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Bystrany
5. September 2022
Rámcová kúpna zmluva o dodaní tovarov - ŠJ
01092022
0,00 € JUSPA s.r.o. Obec Bystrany
5. September 2022
Zmluva na dobu neurčitú o podmienkach predaja ovocia a zeleniny - ŠJ
192022
0,00 € Bandžuch Ivan - NICO Obec Bystrany
2. September 2022
Zmluva o nájme bytu
01072022
0,00 € Žiga ANton Obec Bystrany
2. September 2022
Zmluva o pripojení
24ZVS0000802618D
0,00 € VSD a.s. Obec Bystrany
27. Júl 2022
Zmluva o dielo - Zlepšenie technickej vybavenosti pre MRK v obci Bystrany
2072022
0,00 € ASFALT Spiš, s.r.o. Obec Bystrany
21. Júl 2022
Zmluva o službách Environmentálny fond rok 2023
130722/1
0,00 € OPEN DOOR s.r.o. Obec Bystrany
6. Júl 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-KE-VO-559/2022
č. KRHZ-KE-VO-559/2022
45 445,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bystrany
1. Júl 2022
Dodatok ku KPZ 1/2022
Dodatok ku KPZ 1/2022
0,00 € Peter Žiga Obec Bystrany
24. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu M. Pechová, V. Pecha
03062022
0,00 € Mária Pechová a VLadimír Pecha Obec Bystrany
13. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu K. Horváthová
01062022
0,00 € Katarína Horváthová Obec Bystrany
27. Máj 2022
Zmluva o dodávke tovaru - ŠJ
2652022
0,00 € Ing. Lukáš Gmuca Obec Bystrany
24. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
3220739
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Bystrany
24. Máj 2022
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 1/2020
3
0,00 € Real Invest SK Žilina s.r.o. Obec Bystrany
24. Máj 2022
KPZ
1/2022
0,00 € Peter Žiga Obec Bystrany
4. Máj 2022
Zmluva o nájme bytu
04052022
0,00 € Emil Pačan Obec Bystrany
9. Apríl 2022
skušobná zmluva
12354
0,00 € Dobraobec s.r.o. Obec Bystrany
7. Apríl 2022
Zmluva o dodávke obedových balíčkov pre základnú školu v Bystranoch
31/3/2022
0,00 € JM-GREEN s.r.o. Obec Bystrany
5. August 2020
Darovacia zmluva v rámci národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“ kód ITMS2014+: 312051Q354
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2020/001270-007_2020
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Bystrany
28. Apríl 2020
SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
KRHZ-KE-VO-318/2020
59 797,60 € SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bystrany