Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2023
Nájomná zmluva
910/2023
326,13 € Mesto Šala Bujko Ladislav
12. December 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na hrobové miesto
918/2023
0,00 € Mesto Šala Juhásová Mária
12. December 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
919/2023
27,00 € Mesto Šala Uher Koloman
12. December 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
920/2023
20,00 € Mesto Šala Herák Jozef
12. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
952/2023
1 730,00 € Mesto Šala Rábek Tibor
12. December 2023
Zmluva o poskytnutí služby Zber, preprava, zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
953/2023
266 716,80 € ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Mesto Šala
11. December 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien
847/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
11. December 2023
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve číslo 1110020797 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
933/2023
15 215,32 € PREMIUM Insurance Company Limited Mesto Šala
11. December 2023
Zmfluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
934/2023
336,00 € Mesto Šala Grepl Tomáš
11. December 2023
Zmluva č.: 3/1000209434 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
951/2023
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Šala
7. December 2023
Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti
856/2023
1 694,00 € Mesto Šala Slovak Telekom, a.s.
6. December 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
882/2023
50,00 € Mesto Šala Bekőová Božena
6. December 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
884/2023
50,00 € Mesto Šala Antalová Renáta
6. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
891/2023
512,00 € Mesto Šala Hamu s. r. o.
6. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
893/2023
1 332,00 € Mesto Šala MENERT spol. s r.o.
6. December 2023
Zmuva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa
924/2023
213,30 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
6. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
925/2023
341,28 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
6. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
926/2023
213,30 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
6. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
927/2023
1 504,00 € Mesto Šala Občianske združenie Kyvadielko
6. December 2023
Zmluva o zmene vecných bremien a prevzatí záväzku
842/2023
11,62 € Mesto Šala Západoslovenská distribučná, a.s.