Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/33/010/47
0,00 € DOMČEK - Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
5. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí príspevku
21/33/060/3
5 927,08 € DOMČEK - Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
28. Január 2021
Zmluva č. 6/2021 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2021
6/2021
3 100,00 € Domček - Centrum voľného času Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
2. December 2020
D O H O D A č. 20/33/010/119 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/33/010/119
0,00 € DOMČEK - Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
22. Október 2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
20/33/054/194
345,24 € DOMČEK - Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
6. Marec 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
20/33/060/31
5 754,08 € DOMČEK - Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
31. Január 2020
Zmluva č. 10/2020 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2020
10/2020
3 600,00 € Domček - Centrum voľného času Ministerstvo vnútra SR (OÚ Banská Bystrica, odbor školstva)
30. Január 2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
20/33/051/2
0,00 € DOMČEK-Centrum voľného času Krupina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
26. August 2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
19/33/051/58
0,00 € DOMČEK - Centrum voľného času Krupina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
8. Marec 2019
Dohoda o poskytnutí príspevku
19/33/060/2
5 321,44 € DOMČEK - Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
20. Marec 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku
18/33/060/126
Doplnená
5 002,32 € DOMČEK - Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
21. Marec 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku
16/33/054/46
4 739,59 € Domček – Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
15. December 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku
15/33/52A/321
476,40 € Domček – Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
24. September 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov
243/2015
0,00 € Špeciálna základná škola, Krupina CVČ - Domček Krupina
24. Marec 2015
Dohoda o spolupráci č. 153/2015
Dohoda o spolupráci č. 153/2015
0,00 € Domček - CVČ Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
18. December 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
283/2014
0,00 € Domček - CVČ Špeciálna základná škola, Krupina
16. September 2014
Zmluva o účasti na projekte č. 20513/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
20513/26120130025
Doplnená
1 381,29 € Metodicko-pedagogické centrum DOMČEK - Centrum voľného času
20. Marec 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku
03/§54/2013/NPXX
4 108,86 € DOMČEK - Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
24. Február 2012
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie obvodných kôl predmetových olympiád, súťaží a športových súťaží na rok 2012
14/2012
4 000,00 € Centrum voľného času Domček Krajský školský úrad v Banskej Bystrici