Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
99583/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hradište pod Vrátnom
10. Marec 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070AXL7
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070AXL7
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Hradište pod Vrátnom
1. Marec 2023
Zmluva o dielo - Stavebné úpravy na budove TJ
ZoD
9 252,07 € Bytservis Senica s.r.o. Obec Hradište pod Vrátnom
25. Február 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu programu, Poistná zmluva
5190055542
20,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Hradište pod Vrátnom
25. Február 2023
Zámestnávateľská zmluva
00309559
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
18. Február 2023
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
ZO/2023E12914-1
504,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Obec Hradište pod Vrátnom
15. Február 2023
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - Dodatok č. 1
tz2016-03-01dh4
114,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Hradište pod Vrátnom
15. Február 2023
Zmluva o aktualizácii programov - Dodatok č. 4
A/710/12/2008
648,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Hradište pod Vrátnom
14. Február 2023
Dohoda o náhrade za obmedzenie užívania pozemkov
OST/16/2023/BVS
6 492,21 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
25. Január 2023
Dodatok č. 2 K Zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov zo dňa 13.11.2020
Dodatok č. 2 k ZoD zo dňa 13.11.2020
60 042,54 € BYTSERVIS SENICA s.r.o. Obec Hradište pod Vrátnom
23. Január 2023
Dodatok č.21 k zmluve č.13 V-KO 2000 o zbere,preprave,zneškodňovaní KO a DSO
Dodatok č.21 k zmluve č.13 V-KO 2000
10,85 € Technické služby Senica, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
28. December 2022
nterval zberu a vývozu vrecia /plasty-kovové obaly, sklo/ - r. 2023
Príloha č.21 k dodatku č.1 zmluvy č.1013/SZ/2002
0,00 € Technické služby Senica, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
22. December 2022
Darovacia zmluva
OcÚHpV-37/2022
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Hradište pod Vrátnom
21. December 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie č. ZOD 001/2018
Dodatok č. 1 k ZOD 001/2018
0,00 € MEDIPROJEKT spol. s r.o. Obec Hradište pod Vrátnom
23. November 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AXL7
309070AXL7
27 190,97 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Hradište pod Vrátnom
11. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena - Multifunkčný športový areál
ZoVB
0,00 € Telovýchovná jednota "DRUŽSTEVNÍK" Hradište pod Vrátnom Obec Hradište pod Vrátnom
9. November 2022
Zmluva o termínovanom úvere
44/008/22
20 556,95 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
9. November 2022
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A)
44/009/22
27 190,97 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
7. November 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - s.č. 290
PZ00016340_005
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
31. Október 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/07/010/26
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Obec Hradište pod Vrátnom