Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Marec 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
92927/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kameničná
20. December 2021
Z M L U V A č. E2266 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
E2266 08U02
Doplnená
338 830,00 € Environmentálny fond Obec Kameničná
29. Január 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85682/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kameničná
27. Február 2020
Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002864 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2019-002864
11 264,06 € Ministerstvo vnútra SR Obec Kameničná
21. Január 2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
77777/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava obec Kameničná
18. December 2019
Z M L U V A č. 144414 08U05 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
144414 08U05
1 100,00 € Environmentálny fond Obec Kameničná
23. September 2019
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-150-014/2019
KRHZ-NR-150-014/2019
111 624,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kameničná
24. Január 2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70911/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kameničná
24. Október 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002227 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-002227
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Kameničná
26. September 2018
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-152-024/2018
KRHZ-NR-152-024/2018
13 840,54 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kameničná
14. December 2017
Zmluva č. 117/MV-NR/2017 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017
OU-NR-OO-2017/045245
10 000,00 € Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Nitra Obec Kameničná
9. Október 2017
Zmluva č. 45/POD-26/17 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD - Kameničná
SAŽP SERP/2017/224
5 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Kameničná
2. December 2016
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-NR-124-002/2016
KRHZ-NR-124-002/2016
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kameničná
23. September 2016
Objednávka z Portálu produktov a služieb
52525/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kameničná
19. Február 2016
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-373
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-373_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kameničná
26. Október 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
1017/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Kameničná
26. Október 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
1016/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Kameničná
24. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD
SAŽP SERP/2015/111, č. 47/POD-ZD2-26/15
4 750,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Kameničná
24. September 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
223/2013
1 500,00 € Úrad vlády SR Obec Kameničná
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86544 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86544 08U01
22 686,00 € Environmentálny fond Obec Kameničná, okres Komárno