Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2021-003641
395 808,66 € Obec Bystrany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
30. Január 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Bystrany
Doplnená
0,00 € Obec Bystrany Štatistický úrad SR
15. December 2020
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0126-PRB-2020
832 710,00 € Obec Bystrany Ministerstvo dopravy a výstavby SR
15. December 2020
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0127-PRB-2020
44 190,00 € Obec Bystrany Ministerstvo dopravy a výstavby SR
9. December 2020
Záložná zmluva č. 800/244/2020
800/244/2020/zz
57 447,00 € Obec Bystrany Štátny fond rozvoja bývania
9. December 2020
Záložná zmluva č. 800/126/2020
800/126/2020/ZZ
360 841,00 € Obec Bystrany Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2020
Zmluva o úvere
800/244/2020
44 190,00 € Obec Bystrany Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2020
Zmluva o úvere
800/126/2020
277 570,00 € Obec Bystrany Štátny fond rozvoja bývania
20. November 2020
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.“ kód ITMS2014+: 312051ARK3
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2020/001579-007_2020
Doplnená
183 268,50 € Obec Bystrany Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
27. Október 2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2020/128/2811
63 474,00 € Obec Bystrany Ministerstvo financií Slovenskej republiky
28. August 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 20/44/054/409
24 210,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
18. Jún 2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2017-001918
312 976,94 € Obec Bystrany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
27. Február 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 20/44/052/133
24 210,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
26. Február 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 20/44/054/140
3 452,40 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
5. December 2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
dohoda 19/44/051/274
0,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
11. November 2019
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2019/001673-010_2019
288 648,00 € Obec Bystrany Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
28. August 2019
Dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda 19/44/052/641
22 380,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. Máj 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. ZM_SEP-IMRK3-2019-002375
ZM_SEP-IMRK3-2019-002375
Doplnená
294 440,48 € Obec Bystrany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
28. Marec 2019
dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 19/44/50j/22
20 210,04 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22. Február 2019
dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 19/44/052/173
22 380,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves