Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. ZM_SEP-IMRK3-2021-004968
ZM_SEP-IMRK3-2021-004968
202 592,88 € Obec Bystrany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
3. December 2021
ZM_SEP-IMRK3-2021-004294
ZM_SEP-IMRK3-2021-004294
155 537,54 € Obec Bystrany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
30. November 2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
21/44/054/500
12 446,40 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
5. November 2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/44/012/29
0,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29. Október 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/44/010/20
0,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19. Máj 2021
dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda 21/44/054/23
15 558,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
18. Máj 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2017-001918
312 976,94 € Obec Bystrany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
13. Apríl 2021
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 00171/2021-PKZO-K40004/21.00 - Obec Bystrany, k.ú. Bystrany
00171/2021-PKZO-K40004/21.00
0,00 € Obec Bystrany Slovenský pozemkový fond
15. Február 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2021-003641
395 808,66 € Obec Bystrany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
30. Január 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Bystrany
Doplnená
0,00 € Obec Bystrany Štatistický úrad SR
15. December 2020
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0126-PRB-2020
832 710,00 € Obec Bystrany Ministerstvo dopravy a výstavby SR
15. December 2020
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0127-PRB-2020
44 190,00 € Obec Bystrany Ministerstvo dopravy a výstavby SR
9. December 2020
Záložná zmluva č. 800/244/2020
800/244/2020/zz
57 447,00 € Obec Bystrany Štátny fond rozvoja bývania
9. December 2020
Záložná zmluva č. 800/126/2020
800/126/2020/ZZ
360 841,00 € Obec Bystrany Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2020
Zmluva o úvere
800/244/2020
44 190,00 € Obec Bystrany Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2020
Zmluva o úvere
800/126/2020
277 570,00 € Obec Bystrany Štátny fond rozvoja bývania
20. November 2020
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.“ kód ITMS2014+: 312051ARK3
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2020/001579-007_2020
Doplnená
183 268,50 € Obec Bystrany Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
27. Október 2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2020/128/2811
63 474,00 € Obec Bystrany Ministerstvo financií Slovenskej republiky
28. August 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 20/44/054/409
24 210,00 € Obec Bystrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
18. Jún 2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2017-001918
312 976,94 € Obec Bystrany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)