Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001674-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020-001674-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Žihárec
3. Február 2021
Zmluva o budúcej zmluve
2021/014/ZBZ014
2 500,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Obec Žihárec
1. September 2020
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_575
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
18. August 2020
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_040
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum OBEC Žihárec
5. December 2019
Z M L U V A č. 144099 08U05 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
144099 08U05
1 100,00 € Environmentálny fond Obec Žihárec
4. December 2018
Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-002247 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-002247
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Žihárec
18. September 2018
Z M L U V A č. 128363 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
128363 08U03
50 000,00 € Environmentálny fond Obec Žihárec
7. August 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
275/2018
37 500,00 € Úrad vlády SR Obec Žihárec
4. Júl 2017
Z M L U V A č. 121502 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
121502 08U03
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Žihárec
18. Marec 2016
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-180-034/2016
KRHZ-NR-180-034-2016
114 813,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Žihárec
3. Marec 2016
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-55-002/2016
KRHZ-NR-55-002/2016
14 320,94 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Žihárec
19. Február 2016
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-362
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-362_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Žihárec
19. Október 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
2234/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Žihárec
22. Jún 2015
Z M L U V A č. 107909 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
107909 08U01
100 131,39 € Environmentálny fond Obec Žihárec
5. September 2014
Zmluva o účasti na projekte č. 10260/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
10260/26120130025
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Žihárec
26. August 2014
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy v rámci NP PRINED
2014_PRINED_BB_NR_147
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Materská škola – Óvoda, Žihárec
13. November 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
1237/2013
1 500,00 € Úrad vlády SR Obec Žihárec
15. Júl 2013
Zmluva č. 41/NR/2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.
ObU-NR-OO-2013/17326
5 000,00 € Ministerstvo vnútra SR - Obvodný úrad Nitra Obec Žihárec
10. Máj 2012
Zmluva č.1/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
ObU-NR-OO1-2012/09169
3 000,00 € Obvodný úrad Nitra Obec Žihárec
23. Február 2012
Zmluva o poskytovaní údajov z ISKN
31-24-837/2012
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Žihárec