Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2023
Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy
356/1110/2023
0,00 € Obec Drahovce Obecný úrad Slovenská správa ciest, Bratislava
24. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 23.11.2022
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 23.11.2022
0,00 € Obec Drahovce Patrik Kosa
13. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
360/2
20,00 € Obec Drahovce Mária Jakubičková
13. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
198-199/2023/4
295,00 € Obec Drahovce Mária Jakubkovičová
10. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-030/2023/SOIROPPO3-302071BRI7
MK-030/2023/SOIROPPO3-302071BRI7
200 000,00 € Obec Drahovce Ministerstvo kultúry SR
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-030/2023/SOIROPPO3-302071BRI7
MK-030/2023/SOIROPPO3-302071BRI7
Doplnená
200 000,00 € Obec Drahovce Ministerstvo kultúry SR
31. Január 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o umiestnení časti zariadenia civilnej ochrany ASVaV na objekte vo vlastníctve prenajímateľa zo dňa 13.1.2005
21/2023
0,00 € Obec Drahovce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20. Január 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o umiestnení časti zariadenia civilnej ochrany ASVaV na objekte vo vlastníctve prenajímateľa zo dňa 13.1.2005 - Drahovce-Madunice
21/2023-PN
0,00 € Obec Drahovce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 229/2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
10905/2022-M_ODPD
50 000,00 € Obec Drahovce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
25. Október 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/06/010/53
0,00 € Obec Drahovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
20. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
115-116/1
40,00 € Obec Drahovce Ján Bublavý
19. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
493/1
20,00 € Obec Drahovce Anna Današová
13. Október 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO2-SC211-2020-62/69
OPKZP-PO2-SC211-2020-62/69
491 622,05 € Obec Drahovce Slovenská agentúra životného prostredia
12. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
187-188/4
40,00 € Obec Drahovce Bednárová Jarmila
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
21-22/3
40,00 € Obec Drahovce Miroslav Brezovský
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
186/4
20,00 € Obec Drahovce Pavlusová Gabriela
3. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
47-48/1
0,00 € Obec Drahovce Martina Žáková
4. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
141/4/2022
20,00 € Obec Drahovce Alena Lajchová
1. Júl 2022
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/46/289
0,00 € Obec Drahovce Slovenská agentúra životného prostredia
30. Jún 2022
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/46/289
0,00 € Obec Drahovce Slovenská agentúra životného prostredia