Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. September 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/48
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/48
Doplnená
128 258,00 € Obec Drahovce Slovenská agentúra životného prostredia
28. Máj 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H262
KŽP-PO4-SC431-2017-19/H262
Doplnená
196 490,40 € Obec Drahovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
27. Marec 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
18/06/50j/7
4 663,80 € Obec Drahovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
26. Apríl 2017
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
012/§50j/NS/2017
12 679,74 € Obec Drahovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
28. November 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona
Dohoda č.005/§50j/NS 2016
Doplnená
7 870,14 € Obec Drahovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
23. November 2016
Dohoda 058/§51/2016/APŠZ o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
058/§51/2016/APŠZ/PN
0,00 € Obec Drahovce Ústredie PSVR, Úrad PSVR Piešťany
14. November 2016
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0072-PRB-2016
14 930,00 € Obec Drahovce Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
19. Október 2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-613-02907
16-613-02907
1 000,00 € Obec Drahovce Fond na podporu umenia
12. Október 2016
Dohoda 042/§51/2016/APŠZ o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
042/§51/2016/APŠZ/PN
0,00 € Obec Drahovce Ústredie PSVR, Úrad PSVR Piešťany
23. Jún 2016
Zmluva o úvere
200/218/2016
626 180,00 € Obec Drahovce Štátny fond rozvoja bývania
24. Marec 2016
Dohoda č. 16/06/054/31
16/06/054/31
23 654,75 € Obec Drahovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
23. November 2015
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
68355-90/2015-TT
0,00 € Drahovce Sociálna poisťovňa, ústredie
14. Október 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
001/2015/§ 54 -ŠnZ/PN
Doplnená
8 882,18 € Obec Drahovce Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany
2. Júl 2015
Zmluva č. 0458/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0458/2015
55 000,00 € Obec Drahovce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Marec 2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
005/2015/§54 –VZ
23 836,88 € Obec Drahovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
29. September 2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obeca o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
023/§52/2014/ŠR
Doplnená
522,00 € Obec Drahovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
6. August 2014
Zmluva o úvere
200/661/2014
438 500,00 € Obec Drahovce Štátny fond rozvoja bývania
28. Júl 2014
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0128-PRB-2014
20 980,00 € Obec Drahovce Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
28. Júl 2014
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0127-PRB-2014
187 930,00 € Obec Drahovce Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
28. Marec 2014
dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
09/§52/2014/ŠR
Doplnená
489,00 € Obec Drahovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany