Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
493/1
20,00 € Obec Drahovce Anna Današová
13. Október 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO2-SC211-2020-62/69
OPKZP-PO2-SC211-2020-62/69
491 622,05 € Obec Drahovce Slovenská agentúra životného prostredia
12. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
187-188/4
40,00 € Obec Drahovce Bednárová Jarmila
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
21-22/3
40,00 € Obec Drahovce Miroslav Brezovský
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
186/4
20,00 € Obec Drahovce Pavlusová Gabriela
3. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
47-48/1
0,00 € Obec Drahovce Martina Žáková
4. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
141/4/2022
20,00 € Obec Drahovce Alena Lajchová
1. Júl 2022
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/46/289
0,00 € Obec Drahovce Slovenská agentúra životného prostredia
30. Jún 2022
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/46/289
0,00 € Obec Drahovce Slovenská agentúra životného prostredia
22. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
184-185/4/2022
40,00 € Obec Drahovce Ľubica Varačková
1. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
183/4
20,00 € Obec Drahovce Angela Stodolková
11. Máj 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Drahovce
0,00 € Obec Drahovce Štatistický úrad SR
22. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/46
Doplnená
12 440 516,11 € Obec Drahovce Slovenská agentúra životného prostredia
13. December 2020
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Drahovce
Doplnená
0,00 € Obec Drahovce Štatistický úrad SR
6. November 2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2020/128/0221
45 461,00 € Obec Drahovce Ministerstvo financií Slovenskej republiky
9. Október 2020
dohoda uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/06/010/17
0,00 € Obec Drahovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
7. November 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z-302021K184-222-13
Doplnená
74 992,60 € Obec Drahovce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. September 2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/06/054/38
3 401,16 € Obec Drahovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
15. Január 2019
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
Dodatok č.001/2019/§50j k Dohode č. 18/06/50j/7
0,00 € Obec Drahovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
10. December 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1195/2018
2 448,80 € Obec Drahovce Slovenská pošta, a. s.