Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. September 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
16092022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Bzenov
13. September 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0060
100,00 € DEUS Obec Bzenov
23. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2022-004894
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Obec Bzenov
11. August 2022
Zmluva na zabezpečenie menších obecných služieb
22/37/012/88
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Obec Bzenov
10. August 2022
Poskytnutie prostriedkov DPO SR
322_0799
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Bzenov
9. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1077/2022/OPR
45 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Bzenov
9. August 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti s nakladaním s odpadmi
2/2022
0,00 € Fúra s.r.o. Obec Bzenov
26. Júl 2022
ZMLUVA č. 1077/2022/OPR o poskytnutí dotácie
1077/2022/OPR
45 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Bzenov
18. Marec 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
93320/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bzenov
9. November 2021
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-660-002/2021
KRHZ-PO-VO-660-002/2021
114 000,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bzenov
28. Január 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85597/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bzenov
29. Apríl 2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
80894/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bzenov
27. September 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000777-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-000777-003
29 971,03 € Ministerstvo vnútra SR Obec Bzenov
12. Júl 2018
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-103
KRHZ-PO-2018/452-103
11 692,54 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Bzenov
4. November 2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-492
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-492_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bzenov
8. Október 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
617/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Bzenov
29. Jún 2015
Protokol o odvz.pozemkov pod stavbami v k.ú. Bzenov
02446/2014-UVOP-U00055/14.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Bzenov
11. December 2014
Zmluva č. 356/2014/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR prevencia kriminality
OU-PO_ZM_OO-356-2014_2014
0,00 € Okresný úrad Prešov Obec Bzenov
1. Júl 2013
Poskytnutie hromadných údajov z KN
318/2013– HÚ
0,00 € Správa katastra Prešov Obec Bzenov