Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2023
Zmluva o dielo
12-23
587 264,15 € EKO SVIP, s.r.o. Obec Bzenov
22. September 2023
Dohoda o zabezpečení aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
23/37/054/2798
4 100,00 € Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Obec Bzenov
7. September 2023
Úverová zmluva o kontokorentnom úvere
21/CC/CC
20 000,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Obec Bzenov
31. August 2023
Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov na 1.poshodí OcÚ vo výmere 86m2
012023
266,88 € Cinkos s.r.o., nájomca Obec Bzenov, prenajímateľ
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie "Deň obce Bzenov - 600. rokov od 1.písomnej zmienky (1423-2023)
1183/2023/OPR
1 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Bzenov
21. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091CYB5-91-108
2495/2023
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Bzenov
18. August 2023
Nájomná zmluva k časti pozemkom LV č.537, KN-E č.163 - KN-C č.170/1
01900/2023-PNZ-P40658/23.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Bzenov
15. August 2023
ZMLUVA č. 1183/2023/OPR o poskytnutí dotácie
1183/2023/OPR
1 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Bzenov
11. August 2023
Grant pre projekt "Dva merače rýchlosti".
17/23
4 000,00 € Nadácia Allianz Obec Bzenov
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí NFP - Riešenie migračných výziev v obci Bzenov
ROP-Z302091CYB5-91-108
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Bzenov
12. Júl 2023
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-VO-183-038/2023
KRHZ-PO-VO-183-038/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bzenov
23. Jún 2023
Hromadná licenčná zmluva
VP/23/08400/001
0,00 € SOZA Obec Bzenov
16. Máj 2023
Poistná zmluva - úrazové poistenie UoZ počas projektu
5190060511
9,50 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Bzenov
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR, uzatvorenej v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
1423_316
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Bzenov
5. Máj 2023
Dodatok č.6 k zmluve o poskytnutí NFP zo dňa 4.6.2018
KŽP-PO4-SC431-2017-19/I333
402 647,94 € Ministerstvo životného prostredia SR, zast.Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou Obec Bzenov
22. Apríl 2023
Programové vybavenie ekonomickej agendy
20230405
0,00 € IFOsoft s.r.o. Obec Bzenov
18. Apríl 2023
Dohoda č.23/37/010/127 - MOS - AČ
23/37/010/127
0,00 € UPSVaR Prešov Obec Bzenov
14. Apríl 2023
Dohoda č.23/37/054/1763 - PUPN
23/37/054/1763 - PUPN
0,00 € UPSVaR Prešov Obec Bzenov
12. Apríl 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
13/2023
375,00 € Ľubomír Čižmár - kupujúci Obec Bzenov - predávajúci
22. Marec 2023
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu
ND 33/2023
0,00 € Kronospan s.r.o. Obec Bzenov