Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. August 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena č. 1716/2022 zo dňa 07.06.2022
2022/2022
0,00 € Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, Slovenská provincia Nitriansky samosprávny kraj
18. August 2022
Zmluva č. 6/1000186784 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
2021/2022
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
22. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode vlastníctva archeologických nálezov
PUSR-2022/10995-7/63159
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
24. August 2022
Dodatok č. 4 ku Zmluve o dielo č. 21040761, evidovanú pod č. 2320/2021/ODaPK
2056/2022/ODaPK
0,00 € Metrostav DS a.s. Nitriansky samosprávny kraj
24. August 2022
„Zlepšenie materiálno technického vybavenia odborných učební SŠ Nové Zámky “ časť III.
501/2022/OŠ
0,00 € VINMONT s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
24. August 2022
„Zlepšenie materiálno technického vybavenia odborných učební SŠ Nové Zámky “ časť IV.
513/2022/OŠ
0,00 € DIDACTIC Martin s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
7. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 613/2022/OMaI
2079/2022/OMaI
0,00 € HOLD spol. s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
23. September 2022
Zmluva o bežnom účte : BÚ Malé zlepšenia eGov služieb NSK
2102
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
27. September 2022
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
2104/2022/ODaPK
0,00 € HRONAN s.r.o., Nitriansky samosprávny kraj
10. Október 2022
Dodatok č. 4 ku Zmluve o dielo č. 2430/2020/ODaPK
2156/2022/ODaPK
0,00 € Amberg Engineering Slovakia s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
11. Október 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
2167/2022/KR
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
24. Október 2022
ZMLUVA NA DODANIE TOVARU
2176/2022/OSV
0,00 € Fénix Bratsilava, spol. s r.o. Nitriansky samosprávny kraj
25. Október 2022
Zmluvná podnikateľská dohoda Dodatok č. 1 4500014466
2145/2022/ODaPK
0,00 € Colas Kozlekedésépíto Zrt. Nitriansky samosprávny kraj
3. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá podľa ust. § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka
2207/2022/OMaI
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
4. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a/alebo plynu č. 1765/2021 zo dňa 01.07.2021
2219/2022/KR
0,00 € Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre Nitriansky samosprávny kraj
7. November 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o bežnom účte . 7000375955/8180
2190
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
10. November 2022
Zmluva č. 77/1/2022 o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou
Zmluva č. 77/1/2022 o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou
0,00 € Hesperus n.o. Nitriansky samosprávny kraj
10. November 2022
Zmluva č. 77/2/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 77/2/2022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
0,00 € Hesperus n.o. Nitriansky samosprávny kraj
15. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/FA/01/002 evidovaná pod č. 621/2022/ODaPK
2227/2022/ODaPK
0,00 € STRABAG s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
21. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.183/22/2022
11609/2022-M_ODPD
0,00 € Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj