Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Júl 2024
Nájomná zmluva na dočasný záber<br>rekonštrukcia Mosta ev. č. 524-004 cez jarok v obci Bohunice
1699/2024
0,00 € Obec Jabloňovce Nitriansky samosprávny kraj
16. Júl 2024
Nájomná zmluva na dočasný záber <br>pozemky pre stavbu Mosta ev. č. 580-022 cez jarok - Horný Pial
1707/2024
0,00 € Obec Horný Pial Nitriansky samosprávny kraj
19. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
1718/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
22. Júl 2024
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti vedy a inovácií č. 985/2022
1742/2024
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
23. Júl 2024
Dodatok č. 22 k Zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení prímestskej autobusovej dopravy osôb v NSK
1706/2024
0,00 € Skupina dodávateľov: Arriva Nové Zámky, akciová spoločnosť; Arriva Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
12. September 2023
Kúpna zmluva č. 4/2023 <br>pozemky pod stavbou "Okružná križovatka Šurany II/580 a III/1526 v km 7,35"
1406/2023
0,03 € Mesto Šurany Nitriansky samosprávny kraj
23. Jún 2022
Nájomná zmluva
1905/2022
1,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Komoča
30. Jún 2022
Nájomná zmluva
1919/2022
1,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Veľké Kosihy
30. Jún 2022
Kúpna Zmluva
1920/2022/ODaPK
1,00 € Obec Topoľčianky, Obecný úrad Topoľčianky Nitriansky samosprávny kraj
2. November 2022
Nájomná zmluva za účelom vybudovania a užívania stavby: Rozhľadňa - Sútok Váhu a Malého Dunaja pri Kolárove
2060/2022
1,00 € Poľnohospodárske družstvo Kolárovo Nitriansky samosprávny kraj
21. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov
2113/2021
Doplnená
1,00 € Obec Chľaba Nitriansky samosprávny kraj
21. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov
2114/2021
1,00 € Obec Salka Nitriansky samosprávny kraj
30. November 2022
Kúpna zmluva - Odpredaj prebytočnej výpočtovej techniky
2269/2022
1,00 € Ivan Murín Nitriansky samosprávny kraj
17. Apríl 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1920/2022/ODaPK
208/2023
1,00 € Obec Topoľčianky Nitriansky samosprávny kraj
7. Jún 2023
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu k dielu
1210/2023
1,00 € Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitra - Kalvária Nitriansky samosprávny kraj
19. Október 2023
Nájomná zmluva č. 1/2023
1912_2023
1,00 € Mesto Šurany Nitriansky samosprávny kraj
21. Marec 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle ust. §-u 663 a nasl. zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
176/2024
1,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
16. Máj 2024
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle ust. § - u 663 a nasl. zák.č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
283/2024
1,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
1. Júl 2024
Nájomná zmluva - užívanie nebytových priestorov na kancelárske účely
1691/2024
1,00 € Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávneho kraja, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
27. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
2066/2023
5,00 € Nitriansky samosprávny kraj Západoslovenská distribučná, a.s.