Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2024
Memorandum o partnerstve a spolupráci
42/2024
0,00 € Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastná organizácia Nitra Nitriansky samosprávny kraj
16. Január 2024
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy č. 1979/2023/KRU
2067/2023
0,00 € CERNANOVA s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
17. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
2134/2023
0,00 € Martin Božík Nitriansky samosprávny kraj
18. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme evidovanej pod č. 754/2016/MAJ
11/2024
0,00 € Nemocnica Topoľčany, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
22. Január 2024
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve evidovanej pod č. 1634/2015/Maj
40/2024
0,00 € Mesto Šaľa Nitriansky samosprávny kraj
26. Január 2024
Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku
43/2024
0,00 € Slovenská republika, dočasný správca Okresný úrad Nitra Nitriansky samosprávny kraj
26. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
6/2024
0,00 € Obec Imeľ Nitriansky samosprávny kraj
31. Január 2024
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
4/2024
0,00 € Bohuš Guliš Nitriansky samosprávny kraj
31. Január 2024
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
3/2024
0,00 € Helena Machovičová Nitriansky samosprávny kraj
1. Február 2024
Zverenie služobného motorového vozidla
89/2024
0,00 € Ing. Anna Uhrová, Ing. Štefan Králik Nitriansky samosprávny kraj
1. Február 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme evidovanej pod č. 754/2016 v znení neskorších dodatkov
83/2024
0,00 € Nemocnica Topoľčany a.s. Nitriansky samosprávny kraj
7. Február 2024
Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári
81/2024
0,00 € Alzheimercentrum Piešťany, n. o. Nitriansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 2306/2021 zo dňa 16.12.2021
126/2024
0,00 € Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
9. Február 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o bežnom účte č. 7000277394/8180 <br>Zábezpeky z VOS
97/2024
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
15. Február 2024
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s. <br>Jaška Roman Ing.
131/2024
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
15. Február 2024
DODATOK č. 1 k ZMLUVE o pripojení č. 66/2024
138/2024
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
15. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1250/2023/ODaPK
140/2024
0,00 € VCE Vienna Consulting Engineers s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
15. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
2121/2023
0,00 € Gábor Nagy Nitriansky samosprávny kraj
15. Február 2024
Dodatok č.1 Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávneho kraja, s.r.o.
152/2024
0,00 € Sociálny podnik Nitrianskeho samosprávneho kraja s. r. o. Nitriansky samosprávny kraj
21. Február 2024
Nájomná zmluva
10/2024
0,00 € Stanislav Ferus Nitriansky samosprávny kraj