Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Dohoda č. 1/2023 o refakturácií a vysporiadaní nákladov za dodávku vody
1972/2023
0,00 € PROFI TEST s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
6. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na kapitálové výdavky č. 1447/2023/ODaPK <br>financovanie nákupu technického a strojného vybavenia
2044/2023
0,00 € RSÚC Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
6. December 2023
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
2045/2023
0,00 € Žitava Park, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
6. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1328/2023/ OMaI - ,, Rekonštrukcia športového areálu Gymnázia, Golianova 68 v Nitre ,,
2049/2023
0,00 € MARO s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
11. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1299/2023/OMaI
2040/2023
0,00 € PROJEKSTAV - NZ, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
12. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - ,, Obytná zóna Žitava Park - Dyčka"-a ,, Úprava cesty III/1650 - Dopravné napojenie OZ Žitava Park "
2050/2023
0,00 € Žitava Park,a.s. Nitriansky samosprávny kraj
18. December 2023
Dodatok č.4 k Nájomnej zmluve evidovanej pod č. 1998/2017/MAJ
2065/2023
0,00 € Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
18. December 2023
Dodatok č. 5 k Dohode o zabezpečení realizácie vytvorenia Administratívneho centra ako nástroja pre komplexné riadenie verejných financií
2063/2023
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
19. December 2023
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmlluve 204/2022/OMai
2069/2023
0,00 € HSE Universe s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
21. December 2023
Dohoda o urovnaní
2068/2023
0,00 € Kováč Architects s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2084/2023
0,00 € František Vojtela Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2085/2023
0,00 € Milan Daniš Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2097/2023
0,00 € Emília Hudecová Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2095/2023
0,00 € Anna Valaská Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2094/2023
0,00 € Miroslav Podolák Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2093/2023
0,00 € Dorota Podoláková Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2092/2023
0,00 € Eliška Podoláková Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2091/2023
0,00 € Juraj Hudeček Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2089/2023
0,00 € Vladimír Lovrant Nitriansky samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2088/2023
0,00 € Ladislav Lovrant Nitriansky samosprávny kraj