Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_018 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_018
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Nitriansky samosprávny kraj
7. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_144 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_144 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Nitriansky samosprávny kraj
11. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_062 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_062
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Nitriansky samosprávny kraj
11. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_065 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_065
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Nitriansky samosprávny kraj
11. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_092 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_092
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Nitriansky samosprávny kraj
11. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_163 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_163
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Nitriansky samosprávny kraj
11. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o bežnom účte č. 7000332138/8180 <br>BÚ - LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia
1613/2023
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
12. September 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - T Nekonečno MAX (KPRED)
1842/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
14. September 2023
Predmetom je aktualizácia čísel účtov Partnera.
1781/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
18. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.j. 230/2023/OMaI
1596/2023
0,00 € Jozef Hók, rodený Hók Nitriansky samosprávny kraj
19. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_087 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_087
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Nitriansky samosprávny kraj
19. September 2023
Dodatok č.4 k Dohode o zverení referentského motorového vozidla do používania ev.č. 2325/2019
1535/2023
0,00 € JUDr. Milan Jonis, Miloš Dubeň Nitriansky samosprávny kraj
20. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá podľa § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
1475/2023
0,00 € ARDIS ZH, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. September 2023
Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku uzatvorená podľa zák. NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
1837/2023
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Nitra Nitriansky samosprávny kraj
21. September 2023
Poskytnutie sublicencie k architektonickej štúdii typu A - sociálno-zdravotné zariadenie s kapacitou do 30 miest.
1836/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
22. September 2023
Poskytnutie sublicencie k architektonickej štúdii typu A - sociálno-zdravotné zariadenie s kapacitou do 30 miest.
1835/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
26. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 143/2022/OMaI
1666/2023
0,00 € LEVSTAV -LEVICE, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
27. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_140 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_140 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Nitriansky samosprávny kraj
27. September 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 756/2023/KULTaCR o poskytnutie dotácie na podporu kultúry
1844/2023
0,00 € Mesto Nové Zámky Nitriansky samosprávny kraj
29. September 2023
Poskytnutie sublicencie k architektonickej štúdie typu E - nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest
1838/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj