Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2023
Protokol č. 00216/2023-OV-0250028/23-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC
104 2023
0,00 € Slovenský pozemkový fond Nitriansky samosprávny kraj
2. Máj 2023
Protokol č. 00370/2023-OV-0250049/23-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC
112 2023
0,00 € Slovenský pozemkový fond Nitriansky samosprávny kraj
4. Máj 2023
Zmluva o bežnom účte č.ú.: 7000685857/8180 <br>BÚ- Obnova Dobóovského kaštieľa Tekovského múzea v LV
653/2023
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
4. Máj 2023
Protokol č. 00636/2023-OV-0250083/23-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC
157/2023
0,00 € Slovenský pozemkový fond Nitriansky samosprávny kraj
5. Máj 2023
Dodatok č. 2 ku ZoD, evidovaná pod č. 1209/2022/ODaPK
664/2023
0,00 € Metrostav DS a.s. Nitriansky samosprávny kraj
12. Máj 2023
„Dodávka a montáž zvislej schodiskovej plošiny“
953/2023
0,00 € Liftega s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
17. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1753/2022/OMaI
210 2023
0,00 € REKONDÍCIA SK s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
25. Máj 2023
Memorandum o spolupráci
1169/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
7. Jún 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, čz: 122318090, EIC 24ZZS4215098000B
1220/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
7. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60/2023 o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1207/2023
0,00 € BUDÚCNOSŤ, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
7. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 53/3/2023 o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1172/2023
0,00 € Centrum Slniečko, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
14. Jún 2023
Memorandum o spolupráci medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a športovým výborom
1268/2023
0,00 € Slovenský olympijský a športový výbor Nitriansky samosprávny kraj
19. Jún 2023
Zmluva o partnerstve NSK - CLEMENTIA Kovarce
1274/2023
0,00 € "Clementia" Zariadenie sociálnych služieb Kovarce Nitriansky samosprávny kraj
19. Jún 2023
Zmluva o partnerstve NSK - DUNAJ Kováčov
1273/2023
0,00 € "Dunaj" Zariadenie sociálnych služieb Kováčov Nitriansky samosprávny kraj
19. Jún 2023
Dohoda o poskytovaní údajov
1244/2023
0,00 € Dohoda o poskytovaní údajov medzi ÚDZS a NSK Nitriansky samosprávny kraj
19. Jún 2023
Zmluva o partnerstve NSK - LIPKA Nové Zámky
1275/2023
0,00 € "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb v Nových Zámkoch Nitriansky samosprávny kraj
19. Jún 2023
Zmluva o partnerstve NSK - LIPKA Lipová
1276/2023
0,00 € "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová Nitriansky samosprávny kraj
19. Jún 2023
Zmluva o partnerstve NSK - KAMILKA Maňa
1278/2023
0,00 € "KAMILKA" Zariadenie sociálnych služieb Maňa Nitriansky samosprávny kraj
22. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služieb - Program MultiSport
1255/2023
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
23. Jún 2023
Zámenná zmluva
1257/2023
0,00 € Obec Sazdice Nitriansky samosprávny kraj