Centrálny register zmlúv

Obec Myslina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
QUO-13404816-C3R5P8
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Myslina
4. Máj 2022
Zmluva o pripojení
24ZVS0000809217X
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Myslina
27. Máj 2022
Zmluva o výkone správy majetku obce
351/2/2022
0,00 € Obec Myslina Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. November 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Myslina
2. December 2022
Dohoda
22/35/010/117
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Obec Myslina
19. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
10/2022
0,00 € KOSIT a.s. Obec Myslina
19. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zneškodňovaní odpadu skládkovaním
11/2022
0,00 € REMKO Sirník s.r.o. Obec Myslina
30. Január 2023
Zmluva o výkone správy verejnej kanalizácie
1029/16/2022/zavodHn
0,00 € Obec Myslina Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Marec 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
5/2023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Myslina
25. Apríl 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Myslina
18. Máj 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti zberu, odvozu a spracovania zmesového komunálneho odpadu
11/2023
0,00 € KOSIT a.s. Obec Myslina
26. Máj 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/35/054/177 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov
12/2023
0,00 € Obec Myslina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
26. Máj 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/35/054/240 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov
13/2023
0,00 € Obec Myslina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
22. August 2023
Zmluva o výpožičke
KRHZ-PO-VO-369-051/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Myslina
18. September 2023
Zmluva o výpožičke
369-051/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Myslina
26. September 2023
Darovacia zmluva
KRHZ-PO-VO-281-055/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Myslina
6. Október 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
23/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Myslina
28. November 2023
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
23/35/010/84
0,00 € Obec Myslina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
17. Január 2024
Dodatok č. 1
1/2024
0,00 € Obec Myslina Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
6/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Myslina