Centrálny register zmlúv

Obec Abrahám

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2022
Kúpno predajná zmluva
1/2022
0,00 € Obec Abrahám Fyzická osoba
27. Apríl 2022
Zámenná zmluva - zámena pozemkov
2/2022
0,00 € Fyzická osoba Obec Abrahám
31. Máj 2022
Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
bio2022/nr1004
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Obec Abrahám
1. Jún 2022
Zmluva o termínovanom úvere
06/003/14
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Abrahám
15. Jún 2022
Dodatok č.1 ku kúpno predajnej zmluve zo dňa 19.4.2022
4/2022
0,00 € Fyzická osoba Obec Abrahám
22. Jún 2022
Dodatok č.1 ku zámennej zmluve uzatvorenej dňa 26.4.2022
dodatok 1 - 2/2022
0,00 € Fyzická osoba Obec Abrahám
27. Jún 2022
Dodatok č.1 k zmluve o zbere, preprave a zneškodnenívybraných zložiek komunálnych odpadov
bio2022/nr1004
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Obec Abrahám
21. November 2022
Zmluva o budúcej prevádzkovej zmluve
9/2022
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Abrahám
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí služby
10/2022
0,00 € INKAP INVEST s.r.o. Obec Abrahám
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí služby
11/2022
0,00 € Sibron, s.r.o. Obec Abrahám
12. Január 2023
DODATOK č.7 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Abrahám, zo dňa 21.10.2010
1/2023
0,00 € AVE SK odpadové hospodárstvo Obec Abrahám
14. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení zberu elektroodpadu
4/2023
0,00 € ROVAMI zber, s.r.o. Obec Abrahám
24. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva
5/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka a.s. Obec Abrahám
30. Marec 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
7/2023
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Abrahám
10. Júl 2023
Zmluva o dielo
10/2023
0,00 € Ing. Arch. Eva Krupová Obec Abrahám
14. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva
14/2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Abrahám
14. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva
15/2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Abrahám
18. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
16/2023
0,00 € RENSTAV, spol s.r.o. Obec Abrahám
28. August 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3
20/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Abrahám
31. August 2023
Príloha č. k zmluve č.ZBA12142015068
ZBA12142015068
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Obec Abrahám