Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2024
Dodatok č. 19 k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov
DOD_009/2024
38 700,00 € Mestské lesy Sabinov s.r.o. Mesto Sabinov
23. Február 2024
Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej drevnej štiepky
3/2024
0,00 € Mestské lesy Sabinov s.r.o. Sabyt, s.r.o.
21. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o odbere a zhodnocovaní drevného odpadu
DOD_002/2024
0,00 € Mestské lesy Sabinov s.r.o. Mesto Sabinov
31. Máj 2023
Dodatok č. 18 k nájomnej zmluve o nájme poľhohosp. pozemkov a lesných pozemkov
DOD_018/2023
38 700,00 € Mestské lesy Sabinov s.r.o. Mesto Sabinov
10. Máj 2023
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-483/2023
0,00 € Mestské lesy Sabinov, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
8. Marec 2023
Zmluva o reklame
zo 6.3.2023
0,00 € Mestské lesy Sabinov s.r.o Horská služba Čergov, o.z.
8. Marec 2023
Dodatok č. 17 k nájomnej zmluve o nájme pozemkov
Dodatok č. 17
0,00 € Mestské lesy Sabinov s.r.o Mesto Sabinov
9. August 2022
Kúpna zmluva
KUP_010/2022
1,00 € Mestské lesy Sabinov s.r.o. Mesto Sabinov
22. Jún 2022
Dodatok č. 17 k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov
DOD_021/2022
38 700,00 € Mestské lesy Sabinov s.r.o. Mesto Sabinov
29. November 2021
NZ
7115/2021/LSR
354,00 € Mestské lesy Sabinov, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
11. Marec 2021
Dohoda č. 21/37/54E/1768 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,, Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/37/54E/1768
0,00 € Mestské lesy Sabinov, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
6. December 2019
Z m l u v a č. 44702-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44702-2019/710
Doplnená
3 532,99 € Mestské lesy Sabinov, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. November 2019
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 630/17/2019/S
630/17/2019/S
0,00 € Mestské lesy Sabinov, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Október 2019
Dohoda č. 19/37/051/333 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
Dohoda č. 19/37/051/333 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
0,00 € Mestské lesy Sabinov, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Marec 2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2
Dohoda č. 19/37/054/72
14 963,37 € Mestské lesy Sabinov, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Marec 2019
Dohoda č. 19/37/50J/PS/28 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 19/37/50J/PS/28 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
4 871,79 € Mestské lesy Sabinov, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Marec 2018
Dohoda č. 18/37/50J/PS/25 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z
Dohoda č.18/37/50J/PS/25
25 280,00 € Metské lesy Sabinov, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Júl 2016
Nájomná zmluva
4725/2016/LSR
14,06 € Mestské lesy Sabinov, s.r.o. Lesy SR, š.p.,OZ Prešov
15. Jún 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 043PO010010
043PO010010
Doplnená
269 296,14 € Mestské lesy Sabinov, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
15. Apríl 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 16/37/054/113-ŠnZ
15 563,64 € Mestské lesy Sabinov, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov