Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
6/2024
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice a.s. Obec Slatinka nad Bebravou
3. Jún 2024
Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve č. U1691/2013
Z2024/5
480,60 € MADE spol s.r.o Obec Slatinka nad Bebravou
7. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení sytému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
0,00 € ELEKOS Obec Slatinka nad Bebravou
5. Marec 2024
Zmluva o umiestnení telekomunikačného zariadenia
Z2024/3
60,00 € Global Network Systems, s.r.o Obec Slatinka nad Bebravou
4. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
Z2024/2
0,00 € Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou Obec Slatinka nad Bebravou
2. Január 2024
Rámcová zmluva č. 01/2024 o nakladaní s komunálnym odpadom - zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
1/2024
21 500,00 € TEDOS, spol. s.r.o Obec Slatinka nad Bebravou
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023/470
12 800,00 € Ministerstvo financií SR Obec Slatinka nad Bebravou
15. November 2023
Zmluva o spolupráci
Z2023/11
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice Obec Slatinka nad Bebravou
24. Október 2023
Zmluva o grantovom účte
Z2023/10
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Slatinka nad Bebravou
23. Október 2023
Zmluva o grantovom účte
Z 2023/9
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Slatinka nad Bebravou
27. September 2023
Dohoda č. 23/09/010/65
Z 2023/8
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Obec Slatinka nad Bebravou
26. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
Z 2023/5
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice a.s Obec Slatinka nad Bebravou
6. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve uzatvorenej dňa 30.9.2019
Z 2019/5
0,00 € TEDOS, spol. s.r.o Obec Slatinka nad Bebravou
6. Jún 2023
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom
Z 2023/3
0,00 € TEDOS, spol. s.r.o Obec Slatinka nad Bebravou
1. Február 2023
Nájomná zmluva na prenájom časti kultúrneho domu pre verejnoprospešný záujem
2023/2
220,00 € Občianske združenie "Bebrava" Obec Slatinka nad Bebravou
3. Január 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Slatinka nad Bebravou
Z 2023/1
9,13 € Františka Fidriková Obec Slatinka nad Bebravou
2. Január 2023
Kúpna zmluva
Z 2022/9
125,00 € Pavel Fidrik Obec Slatinka nad Bebravou
29. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
9,13 € Anna Žaťková Obec Slatinka nad Bebravou
28. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z 2022/18
200,00 € Urbariát, pozemkové spoločenstvo Obec Slatinka nad Bebravou
28. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z 2022/17
200,00 € lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Ostrice Slatinka nad Bebravou Obec Slatinka nad Bebravou