Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z 2022/17
200,00 € lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Ostrice Slatinka nad Bebravou Obec Slatinka nad Bebravou
23. December 2022
Dodatok ku zmluve o nájme hrobového miesta
Z 2022/15
9,10 € Anna Žaťková Obec Slatinka nad Bebravou
23. December 2022
Zmluva č.TN012022 o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch
Z 2022/16
0,00 € RECobal s.r.o Obec Slatinka nad Bebravou
22. December 2022
Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
Z 2022/14
0,00 € Jana Janíková Obec Slatinka nad Bebravou
8. December 2022
Zmluva o nájme lesných pozemkov uzatvorená v zmysle §20 zákona č.504/2003 Z.z. v z.n.p. a ustanovení §663 a nasl. Občianskeho zákonníka
Zmluva o nájme lesných pozemkov
0,00 € Urbariát, pozemkové spoločenstvo Obec Slatinka nad Bebravou
2. December 2022
Zmluva o spravovaní a aktualizovaní webovej stránky
Z 2022/12
90,00 € Jakub Matej - Le Marché Obec Slatinka nad Bebravou
19. August 2022
Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
F 2022/7
0,00 € Janíková Jana - Obchodné činnosti Obec Slatinka nad Bebravou
17. August 2022
Dohoda č. 22/09/010/34
Dohoda č.22/09/010/34
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Obec Slatinka nad Bebravou
4. Júl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Z 2022/5
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s Obec Slatinka nad Bebravou
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 22240028 uzvavretá podľa §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
22240028
1 500,00 € Nadácia ZSE Obec Slatinka nad Bebravou
25. Máj 2011
Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu SR
OBU-TN-ZM-A-2011-00780-2011
27,33 € Obvodný úrad Trenčín Obec Slatinka nad Bebravou