Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2012
Kúpna zmluva
KRPZ-KE_ZM_5-200-2012-EO_2012
31 623,79 € PAPIER SERVIS s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
15. Júl 2015
ZMLUVA č. 13-173/2014-CPKE-ON o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva s dohodou o predkupnom práve
CPKE_ZM_ON-13-173-2014_2015
31 448,49 € Ministerstvo vnútra SR Vladimír Veselý
1. Október 2015
ZMLUVA č. 2-109/2015-CPKE-ON o prevode vlastníctva bytu o zriadení záložného práva s dohodou o predkupnom práve
CPKE_ZM_ON-2-109-2015_2015
31 448,49 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Vladimír Vacula a manž. Mgr. Martina Vaculová
12. August 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
KRPZ-KE_ZM_SE-USL-19-052-2011_2011
30 406,39 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
23. Marec 2011
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve KRP-103-EO/2010 zo dňa 01.04.2010
KRPZ-KE_D01_KRP-103-EO-2010_2011
30 050,00 € HP spol. s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003468-008-2022_2022
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Michal Ondriš
20. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002473-008-2023_2023
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Matúš Urbančík
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu.
CPKE_ZM_OMP-003211-010-2023_2023
30 000,00 € Ministersvo vnútra SR Ing. Eva Zdravecká
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001367-008-2024_2024
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR PaedDr. Tomáš Polák
15. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002453-010-2024_2024
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Patrik Vlčák
6. Júl 2015
Zmluva č. 13-168/2014-CPKE-ON o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva s dohodou o predkupnom práve
CPKE_ZM_ON-13-168-2014_2015
28 287,45 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Marcel Štefaňák
12. November 2018
Kúpna zmluva uzavretá podľa §588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
CPZA_ZM_CPZA-ON-006694-2018_2018
27 437,16 € Mesto Ružomberok Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra SR
23. Marec 2011
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve KRP-179-EO/2009 zo dňa 30.03.2009
KRPZ-KE_D02_KRP-179-EO-2009_2011
Doplnená
27 306,85 € PMS Delta s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
24. Jún 2015
ZMLUVA č. 13-170/2014-CPKE-ON o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva s dohodou o predkupnom práve
CPKE_ZM_ON-13-170-2014_2015
27 219,59 € Ministerstvo vnútra SR Michal Sejna
26. Jún 2015
ZMLUVA č. 13-172/2014-CPKE-ON o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva s dohodou o predkupnom práve
CPKE_ZM_ON-13-172-2014_2015
27 219,59 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Miroslav Šottník a manž. Mgr. Lenka Šottníková
16. Január 2012
Dohoda o spolupráci
KRPZ-KE_ZM_EO3-9-166-2011_2012
27 200,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
3. August 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003519-005-2016_2016
27 000,00 € Ministerstvo vnútra SR František Nedbal
3. August 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003510-005-2016_2016
Doplnená
27 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Tomáš Balint
8. August 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003361-005-2016_2016
27 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Pavol Badžo
2. September 2021
Kúpna zmluva č. 2-28/2021-CPKE-ON uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
CPKE_ZM_ON-2-28-2021_2021
26 650,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Peter Jarčuška, Ing. Viera Jarčušková