Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2023
Zmluva č.j.:149/2023/UVLF, č.1-60/2023-CPKE-MP o nájme nebytových priestorov verejnej vysokej školy
CPKE_ZM_MP-1-60-2023_2023
14 310,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo vnútra SR
27. Október 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001367-004-2014_2014
14 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Miroslav Trávniček
19. Jún 2019
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu č. 1-24/2019-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-24-2019_2019
13 717,00 € Branislav Mydlár Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR
12. August 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
KRPZ-KE_ZM_SE-USL-19-080-2011_2011
13 711,28 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
3. August 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003382-005-2016_2016
13 125,00 € Ministerstvo vnútra SR Imrich Mento
16. Jún 2020
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu č. 4-38/2020-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-4-38-2020_2020
13 121,98 € Mgr. Robert Mochnáč Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
3. August 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003492-005-2016_2016
13 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Jaroslav Kordanič
6. Júl 2018
Zmluva o zabezpečení plnenia úloh dobrovoľného hasičského zboru mesta
KRHZ-KE_ZM-518-2018_2018
13 000,00 € Mesto Košice Ministerstvo vnútra SR
19. Máj 2017
Kúpna zmluva č. 1-12/2017-CPKE-ON uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
CPKE_ZM_ON-1-12-2017_2017
12 808,46 € Ministerstvo vnútra SR PRAKTOS, s.r.o.
27. November 2023
Zmluva o výpožičke č. 1-74/2023-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-1-74-2023_2023
12 200,00 € Ministersvo vnútra SR Slovenská republika zastúpená Regionálnym úradom školskej správy v Košiciach
3. November 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-KE_ZM_EO2-496-034-2011_2011
12 128,88 € Energia spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
11. Júl 2013
Zmluva o zabezpečení plnenia úloh Mestského hasičského zboru
KRHZ-KE_ZM_572-001-2013_2013
12 000,00 € Mesto Košice Ministerstvo vnútra SR
14. Február 2014
Zmluva o zabezpečení plnenia úloh Mestského hasičského zboru
KRHZ-KE_ZM_201-001-2014_2014
12 000,00 € Mesto Košice Ministerstvo vnútra SR
15. Apríl 2015
Zmluva o zabezpečení plnenia úloh Mestského hasičského zboru
KRHZ-KE_ZM-277-2015_2015
12 000,00 € Mesto Košice Ministerstvo vnútra SR
19. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002345-005-2015_2015
12 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Peter Okoš
30. Máj 2016
Zmluva o zabezpečení plnenia úloh dobrovoľného hasičského zboru mesta
KRHZ-KE_ZM-410-2016_2016
12 000,00 € Mesto Košice Ministerstvo vnútra SR
9. Máj 2017
Zmluva o zabezpečení plnenia úloh dobrovoľného hasičského zboru mesta
KRHZ-KE_ZM-286-2017_2017
12 000,00 € Mesto Košice Ministerstvo vnútra SR
15. Máj 2018
Zmluva o zabezpečení plnenia úloh dobrovoľného hasičského zboru mesta
KRHZ-KE_ZM-387-2018_2018
12 000,00 € Mesto Košice Ministerstvo vnútra SR
20. Jún 2019
Zmluva o poskytovaní zdravotníckych služieb
CPKE_ZM_OMTZ-1-37-2019_2019
12 000,00 € Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves a.s. Ministerstvo vnútra SR
8. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003196-008-2021_2021
12 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ladislav Nemec