Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2013
Zmluva o poskytovaní dát
361-400-2013
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Rozhlas a televízia Slovenska
29. November 2013
Zmluva o dielo
331-700-2013
0,00 € Stop Vode, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
3. December 2013
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu č. APW-0089-12
334-300-2013
Doplnená
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
5. December 2013
Zmluva o užívaní nehnuteľnosti na účely umiestnenia klimatologickej stanice
342-200-2013
Doplnená
0,00 € Jozef Pulík Slovenský hydrometeorologický ústav
11. December 2013
Zmluva o dodávke a distribúcii elektrickej energie č. Z/PZY/780/2013
343-500-2013
0,00 € Letisko Piešťany, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
13. December 2013
Zmluva o spolupráci
356-300-2013
0,00 € Global Water Partnership Slovenský hydrometeorologický ústav
16. December 2013
Zmluva o poskytovaní služieb riadenia projektu
351-200-2013
0,00 € Idea Share s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
18. December 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 314-400-2004
314-400-2004 Dodatok č. 2
0,00 € Mesto Senica Slovenský hydrometeorologický ústav
19. December 2013
Dodávka historických meraní a predpovedných údajov
350-700-2013
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Enel Servizi S.r.I.
19. December 2013
Dodatok č. 1 k zmluve č. 160-200-2012 o zbere, odvoze a zneškodnení komunálneho odpadu
160-200-2012 Dodatok č. 1
0,00 € Obec Gánovce Slovenský hydrometeorologický ústav
20. December 2013
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služby podpory Microsoft Premier Support
341-100-2007 Dodatok č. 4
0,00 € Microsoft Slovakia s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
23. December 2013
Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve č. 52-400-2012
52-400-2012 Dodatok č. 2
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav GeoModel Solar, s.r.o.
23. December 2013
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi
362-700-2013_ZSE_Dodatok k Zmluvám
0,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
23. December 2013
Zmluva_Geodetické zameranie monitorovacích sond
345-300-2013
0,00 € GEONA, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
30. December 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
385-700-2013
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30. December 2013
Dohoda o urovnaní
386-700-2013
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenská inšpekcia životného prostredia
30. December 2013
Zmluva o nájme pozemku
9-400-2009 dod.č.3
0,00 € Saleziáni Don Bosca - Slovenská provincia Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Január 2014
Zmluva a zabezpečení doplnkového postgraduálneho štúdia v odbore meteorológia
349-500-2013
0,00 € univerzita J. A. Komenského Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Slovenský hydrometeorologický ústav
16. Január 2014
Zmluva o poskytnutí ubytovania zamestnancovi
45-700-2012/14
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ing. Stanislava Morová
20. Január 2014
Kúpna zmluva
355-300-2013
0,00 € GEOtest Bratislava, spol s. r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav