Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.EDM_LZ_101052157
880/27/2022/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Január 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.EDM_LZ_101052202
882/29/2022/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Január 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.EDM_LZ_101052310
886/33/2022/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Január 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.EDM_LZ_100961001
931/36/2022/USoDHM - Východoslovenská distribučná, a.s.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Január 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služby
516/4/2022/závod RV - Odborný liečebný ústav psychiatricky, n.o.
0,00 € Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. Predná Hora Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Január 2023
Zmluva o dovoze a likvidácií odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
34/3/2023/závod SK - VT-KANAL SK s.r.o.
0,00 € VT-KANAL SK, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Január 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
22/1/2023/závod TV - Obec Cejkov
0,00 € Obec Cejkov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Január 2023
Zmluva o spolupráci
21/2/2023/závod KE - Mesto Košice
0,00 € Mesto Košice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služby
38/1/2023/závod RV - Odborný liečebný ústav psychiatricky, n.o.
0,00 € Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. Predná Hora Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Január 2023
Zmluva o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv č.2023000234
1/1/2023/UP - Mesto Košice
0,00 € Mesto Košice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Január 2023
Rámcová dohoda č. 15/5/2023/UNL ,,Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Rožňava"
15/5/2023/UNL
0,00 € WEXIM TRUCK s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Január 2023
Rámcová dohoda č. 18/8/2023/UNL ,,Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov"
18/8/2023/UNL
0,00 € Andrej Paľuv - DANPAL Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
26/5/2023/IU - Obec Svätuše
0,00 € Obec Svätuše Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
1001/221/2022/UP - dodatok č.1 - Ing.Héger Miroslav a spol. (34 povinných z VB)
0,00 € Ing.Héger Miroslav a spol. (34 povinných z VB) Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
30/6/2023/UP - Obec Kysak, Ján Mižišin, Mgr.Peter Mráz a Drahoslava Mrázová
0,00 € Obec Kysak Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
29/5/2023/UP - Ing.P.Sekula, MVDr.I.Šefčik, Ing.L.Mrázko, F.Schmidt, S.Dzurisková, MČ Košice-Krásna a IBV Prašná o.z.
0,00 € Mestská časť Košice - Krásna Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Február 2023
Rámcova zmluva o vykonaní pomocných prác
28/4/2023/UP - Sociálny podnik košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p.
0,00 € Sociálny podnik košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Február 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku VV
32/2/2023/závodHN - Obec Vyšný Hrušov
0,00 € Obec Vyšný Hrušov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Február 2023
Dodatok č.2 k zmluve č.402 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní kom.a drob.stav.odpadu
82/1/2017/závodHN - dodatok č.2 - Technické služby mesta Humenné
0,00 € Technické služby mesta Humenné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Február 2023
Dodatok č.10 k zmluve o úhrade ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie
560/71/2009/IU - dodatok č.10 - Obec Drienov, obec Šarišské Bohdanovce a obec Nová Polhora
0,00 € Obec Drienov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.