Centrálny register zmlúv

Obec Michaľany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2022
Licenčná zmluva
052/2022
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Michaľany
26. September 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
051/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Michaľany
26. September 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
050/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Michaľany
26. September 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
049/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Michaľany
27. September 2022
Zmluva č. 150/04/2022/TV
056/2022
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Michaľany
10. Október 2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20195545
057/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Michaľany
10. Október 2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20195545
057/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Michaľany
10. Október 2022
Zmluva o dielo č. 58/2022
058/2022
0,00 € CESTY KOŠICE s.r.o. Obec Michaľany
25. Október 2022
Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200129025 v rámci národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce
061/2020
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Michaľany
28. Október 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ – KE-VO-367/2022
063
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Michaľany
7. November 2022
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
064/2022
0,00 € SPP - distribúcia , a.s. Obec Michaľany
1. December 2022
Dodatok č. 1 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 52/2022
066/2022
0,00 € 1. východoslovenská OZV, s.r.o. Obec Michaľany
1. December 2022
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
065/2022
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Michaľany
14. December 2022

067/2022
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Michaľany
12. Január 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
02/2023
0,00 € VEQER, s.r.o. Obec Michaľany
20. Január 2023
Dohoda č. 23/45/010/85
05/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Michaľany
8. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. tz2018.03-21vs2 Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
08/2023
0,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Michaľany
21. Február 2023
Darovacia zmluva o správe majetku štátu
06/2022
0,00 € Slovenská republika-Štatistický úrad SR Obec Michaľany
21. Február 2023
Príloha č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
010/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Michaľany
22. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
011/2023
0,00 € Súkromná základná umelecká škola, Školská 339/2, Michaľany Obec Michaľany