Centrálny register zmlúv

Mesto Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2022
Umiestnenie elektro-energetického zariadenia na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Bardejov.
SM/2020/3572-II.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Bardejov
12. Apríl 2022
Zámena nehnuteľností CKN 5256/27 za CKN 5256/13, CKN 5255/66 a CKN 3439/13
sm/847/2021
0,00 € Kerekesová Martina Mesto Bardejov
12. Apríl 2022
strpieť umiestnenie verejného vodovodu, kanalizácie a elektrického vedenia.
SM/2022/1055
0,00 € Ivanová Emília Mesto Bardejov
12. Apríl 2022
Projekt: ACC001P01- Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov
z_sk_2022_2404/2022
0,00 € Molde kommune Mesto Bardejov
14. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č 21/2021 "Modernizácia zberného dvora"
ŽP 3304/2022
0,00 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Bardejov
14. Apríl 2022
Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejove - obnova vonkajšieho priekopového múra - archeologický výskum
vy/2022/2801/1
0,00 € TRIGLAV Archeologická spoločnosť, s.r.o. Mesto Bardejov
23. Apríl 2022
Výška stravnej jednotky - 4,20 €
z_soc_2022_2188
0,00 € TRUDIČ SK s.r.o. Mesto Bardejov
23. Apríl 2022
Nákup IKT zariadení - Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území
vy/2022/3022
0,00 € NESTaudio s.r.o. Mesto Bardejov
28. Apríl 2022
Zmena stravnej jednotky - 4,30 € s DPH
z_soc_2022_606
0,00 € OLMIFI s.r.o. Mesto Bardejov
5. Máj 2022
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
z_3591_2022_z
0,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
18. Máj 2022
Zmluva o zvájomnej spolupráci a poskytnutí si vzájomnej súčinnosti
z_OK_3787_2022
0,00 € Future Baller s.r.o. Mesto Bardejov
19. Máj 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 21/2021
ŽP/2022/1910
0,00 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Bardejov
19. Máj 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
sm/2021/1358
0,00 € Hajdu Slavomír Mesto Bardejov
19. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
z_OK_3825_2022
0,00 € HEDAS s.r.o. Mesto Bardejov
23. Máj 2022
Dodatok č. 1 - k Zmluve o zriadení vecného bremena
sm/2021/3590 - I.
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Bardejov
26. Máj 2022
Zmluva o dodávke elektriny
3889/2022/svv
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Bardejov
26. Máj 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo
vy/2022/0402/1
0,00 € SK JULIO s.r.o. Mesto Bardejov
10. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
z_3592_2022_z
0,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
13. Jún 2022
Zámenná zmluva
sm/2022/2267
0,00 € MAKOS, a.s. Mesto Bardejov
14. Jún 2022
Dodatok č. 6 k Dohode o budúcej dohode o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnutelností a úprave práv a povinností vyplývajúcich zo zákonného vecného bremena z titulu realizácie stavby.
SM/2022/1967
0,00 € Slovak Telekom, Mesto Bardejov