Centrálny register zmlúv

Obec Petrovice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2023
Zamestnávateľská zmluva uzat.podľa §58 a nasl.zákona č. 650/2004 Z.z. o DDS
22023
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Obec Petrovice
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí závodného stravovania
182022
0,00 € Marián Skukálek, Reštaurácia GÓL Obec Petrovice
21. December 2022
Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností
202022
0,00 € BROS Computing, s.r.o. Obec Petrovice
1. December 2022
Dodatok č.1 k ZMLUVE č. E3526 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
192022
0,00 € Environmentálny fond Obec Petrovice
24. November 2022
Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE č. 09/2022
172022
0,00 € MH ASIST, s.r.o., r.s.p. Obec Petrovice
21. November 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
152022
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Petrovice
21. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
162022
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Petrovice
27. Október 2022
Zmluva č. E3526 08I03
142022
113 200,00 € Environmentálny fond Obec Petrovice
25. Október 2022
Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra
132022
0,00 € Občania obce Obec Petrovice
18. Október 2022
Dohoda č. (09/2022/04) o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV SR
122022
30 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Obec Petrovice
4. Október 2022
Darovacia zmluva uzatvorená na základe§628 a nasl.zákona č. 40/1964 Zb. Občian.zákonníka
112022
1 175,25 € Nadácia Spoločne pre región Obec Petrovice
29. September 2022
Zmluva o grantovom účte
102022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Petrovice
9. September 2022
Kúpna zmluva č. 08/2022
82022
85 624,00 € MH ASIST, s.r.o., r.s.p. Obec Petrovice
9. September 2022
Kúpna zmluva č. 09/2022
92022
13 376,00 € MH ASIST, s.r.o., r.s.p. Obec Petrovice
24. August 2022
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
072022
124,80 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Petrovice
3. August 2022
Dodatok č. 4 zmluvy č.2009 o zabezpečení zberu, prepravy a zneškod.komunál.odpadov a drobných stavebných odpadov
062022
45 753,00 € T+T, a.s. Obec Petrovice
4. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí štatutárnych audítorských služieb
052022
2 400,00 € Ing. Jozefína Smolková Obec Petrovice
2. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
42022
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Petrovice
2. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
32022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Petrovice