Centrálny register zmlúv

Obec Petrovice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2022
Zmluva o grantovom účte
102022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Petrovice
25. Október 2022
Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra
132022
0,00 € Občania obce Obec Petrovice
21. November 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
152022
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Petrovice
21. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
162022
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Petrovice
24. November 2022
Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE č. 09/2022
172022
0,00 € MH ASIST, s.r.o., r.s.p. Obec Petrovice
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí závodného stravovania
182022
0,00 € Marián Skukálek, Reštaurácia GÓL Obec Petrovice
1. December 2022
Dodatok č.1 k ZMLUVE č. E3526 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
192022
0,00 € Environmentálny fond Obec Petrovice
21. December 2022
Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností
202022
0,00 € BROS Computing, s.r.o. Obec Petrovice
4. Január 2023
Zamestnávateľská zmluva uzat.podľa §58 a nasl.zákona č. 650/2004 Z.z. o DDS
22023
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Obec Petrovice
10. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o skládkovaní odpadov zo dňa 1.8.2019
32023
0,00 € WOOD ENERGY, s.r.o. Obec Petrovice
20. Február 2023
Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom
62023
0,00 € Zdeno Mišutka Obec Petrovice
18. Máj 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
142023
0,00 € NATUR-Pack, a.s. Obec Petrovice
16. August 2023
Darovacia zmluva
182023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Obec Petrovice
13. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
52023
0,10 € Stredoslovenská energetika a.s. Obec Petrovice
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
79/2023
4,90 € Obec Petrovice Helena Komadová
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
61/2023
4,90 € Obec Petrovice Vlasta Kubalová
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
41/2023
4,90 € Obec Petrovice Božena Makyňová
21. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
222/2023
4,90 € Obec Petrovice Zuzana Žideková
21. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
261/2023
4,90 € Obec Petrovice Marian Hanzel
21. Jún 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
181/2023
4,90 € Obec Petrovice Jana Valterová