Centrálny register zmlúv

Obec Divina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2022
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
436/2022
4 860,00 € COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo (predávajúci) Obec Divina (kupujúci)
22. November 2022
Zmluva č. 01/2022 o poskytnutí dotácie na finančné prostriedky na mzdy a prevádzku školského zariadenia
01/2022
5 400,00 € ŠK JUVENTA o. z. Obec Divina
23. November 2023
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z. n. p.
189
5 691,54 € TES Media, s. r. o. Obec Divina
19. August 2022
Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci projektu "Program lokálnych komunít"
887/2022
6 000,00 € Nadácia COOP Jednota Obec Divina
6. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Dohode o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci projektu "Program podpory lokálnych komunít" zo dňa 12. 8. 2022
664/2023
6 000,00 € Nadácia COOP Jednota Obec Divina
24. Máj 2023
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v platnom znení
587/2023
6 025,83 € Ing. Marek Sobola, PhD. Obec Divina
15. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - projekt "Riešenie migračných výziev v obci Divina"
IROP-Z-30291DCT9-91-108
7 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Divina
26. Jún 2023
Zmluva o dielo
748/2023
8 450,00 € MhM, s.r.o Obec Divina
28. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb asistencia pri implementácii Projektu s názvom "Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine - v areáli ZŠ Divina" uzavretá podľa ust. § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
4962022
8 880,00 € Ing. Gabriela Antáleková Obec Divina
15. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - asistencia pri implementácii Projektu s názvom "Zberný dvor Divina"
562/2023
9 964,50 € ALLEA, n. o. Obec Divina
18. Október 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica
09/2023/01
10 000,00 € LESY Slovenskej republiky, š. p. Obec Divina
30. November 2023
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 261 ods. 2, § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
191
11 525,97 € Kanalizácie-vodovody s. r. o. Obec Divina
2. Máj 2023
Kúpna zmluva č. KZ 0201/2023 uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.
0201/2023
14 100,00 € KRAJSPOL SK s. r. o. Obec Divina
4. Január 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z311071CIL6
14 250,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Divina
16. Január 2023
Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
45/2023
15 000,00 € Nelson Services, s. r. o. Obec Divina
8. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na finančné prostriedky na mzdy a prevádzku školského zariadenia
01/2023
16 200,00 € ŠK JUVENTA o. z. Obec Divina
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na finančné prostriedky na mzdy a prevádzku školského zariadenia
01/2024
16 200,00 € ŠK JUVENTA Obec Divina
12. Február 2024
Zmluva o dielo č. 5/2024
5/2024
19 200,00 € ConVesting s. r. o. Obec Divina
20. Február 2024
Zmluva o dielo uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
10/2024
20 450,00 € Ing. Alfréd Turčan Obec Divina
20. November 2023
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z. n. p. a zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v z. n. p.
1622023
22 800,00 € ConVesting s. r. o. Obec Divina