Centrálny register zmlúv

Obec Divina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2022
Zmluva č. 1422 154 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
1422 154
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Divina
2. Máj 2023
Zmluva č. 1423 149 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
1423 149
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Divina
25. Marec 2024
Zmluva č. 1424 142 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
1424 142
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Divina
23. Február 2023
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ust. § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
285/2023
1 440,00 € Mišutka Zdeno Obec Divina
5. Január 2024
Zmluva "Complete" o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č. 1491/2023
2
1 512,24 € Commander Services s. r. o. Obec Divina
1. Apríl 2022
Zmluva o vytvorení webového sídla uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
SOD-97-03-2022-SK
1 668,00 € Galileo Corporation s. r. o. Obec Divina
30. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Divina v roku 2023
89/2023-3
1 700,00 € Telovýchovná jednota, Futbalový oddiel Divina Obec Divina
26. Jún 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
MZ 891/2021/NZ a ZoBZVB 150/2022
1 737,88 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie. a.s.,, 010 01 Žilina Obec Divina
21. November 2023
Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 2
1370/2023
1 749,36 € ČSOB Poisťovňa a. s. Obec Divina
4. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Divina v roku 2023: 89/2023-3
166/2023
1 800,00 € eRko - HKSD, Územie Žilina Obec Divina
18. Január 2024
Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 3
3
1 810,86 € ČSOB Poisťovňa, a. s. Obec Divina
3. November 2023
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v z. n. p.
184
2 260,00 € Mária Krížeková, rod. Valčuhová Obec Divina
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Divina v r. 2023
89/2023
2 400,00 € Jednota dôchodcov Divina Obec Divina
1. August 2023
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
164/2023
2 400,00 € Mgr. Lukáš Kysucký Obec Divina
31. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4
3 024,00 € DOF, spol. s r. o. Obec Divina
26. Jún 2023
Mandátna zmluva č. 157/2023
157/2023
3 384,00 € VHVS s. r. o. Obec Divina
10. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 230425_01 uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
230425_01
Doplnená
3 480,00 € EUPC s. r. o. Obec Divina
10. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 2300425_02
230425_02
3 480,00 € EUPC s. r. o. Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Divina v r. 2023
89/2023-2
4 000,00 € Telovýchovná jednota Divina Obec Divina
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Divina v roku 2024
67/2024-2
4 000,00 € Telovýchovná jednota, futbalový oddiel Divina Obec Divina