Centrálny register zmlúv

Obec Divina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2022
Zmluva o spracovaní osobných údajov
ZS-97-03-2022-SK
0,00 € Galileo Corporation s. r. o. Obec Divina
1. Apríl 2022
Zmluva o balíčku GDPR+ uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
BAL-97-03-2022-SK
0,00 € Galileo Corporation s. r. o. Obec Divina
3. Máj 2022
Zmluva o Platobnej karte
5132022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Divina
14. Jún 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
5652022
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Divina Obec Divina
14. Jún 2022
Zmluva o výpožičke č. 01/2022
012022
0,00 € Základná škola s materskou školou Divina Obec Divina
8. Júl 2022
Dohoda o ukončení zmluvy č. 04-01-2022
04-01-2022
0,00 € STAVTYP s. r. o. Obec Divina
11. Október 2022
Dohoda č. 22/25/010/24 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zák. č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v z. n. p.
22/25/010/24
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Divina
4. November 2022
Dohoda č. 22/25/012/3 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
22/25/012/3
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Divina
22. November 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1214/2022
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Obec Divina
24. November 2022
Zmluva o bežnom účte (hlavný)
1221/2022
0,00 € Československá obchodná banka, a. s. Obec Divina
24. November 2022
Zmluva o bežnom účte (dotačný)
1220/2022
0,00 € Československá obchodná banka, a. s. Obec Divina
21. December 2022
Rámcová zmluva č. 1/2022
1/2022
0,00 € T+T, a. s. Obec Divina (Mikroregión Hričov, združenie obcí)
18. Január 2023
Zmluva o bežnom účte
61/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Divina
23. Február 2023
Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení so zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v aktuálnom znení v znení neskorších predpisov
286/2023
0,00 € Mišutka Zdeno Obec Divina
8. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 30. 06. 2016
330/2023
0,00 € NATUR-PACK a. s. Obec Divina
23. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
396/2023
0,00 € JaKUBIK development s. r. o. Obec Divina
17. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena
463/2023
0,00 € JaKUBIK development s. r. o. Obec Divina
27. Apríl 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
467/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Obec Divina
27. Apríl 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
466/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Obec Divina
27. Apríl 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
468/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Obec Divina