Centrálny register zmlúv

Obec Hamuliakovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb uzatvorenej dňa 26.3.2019
EXT_013/2022
0,00 € Verejná informačná služba s.r.o. Obec Hamuliakovo
8. Apríl 2022
Nájomná zmluva
EXT_14/2022
0,00 € Cestovná kancelária DAKA s.r.o. Obec Hamuliakovo
8. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
EXT_15/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Hamuliakovo
22. Apríl 2022
Prenechanie predmetu nájmu do dočasného užívania, na účel dohodnutý v čl. III tejto zmluvy za odplatu vo výške dohodnutej v čl II tejto zmluvy.
EXT_014/2022
0,00 € Cestovná kancelária Daka s.r.o Obec Hamuliakovo
22. Apríl 2022
Záväzok poskytovanteľa bezodplatne poskytnúť nadobúdateľovi na základe žiadosti kvalifikované dôveryhodné služby za podmienok ustanovených touto zmluvou
EXT_015/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Hamuliakovo
22. Apríl 2022
Zabezpečiť pre Objednávateľa IT outsourcing v rozsahu prác bližšie špecifikovaných v zmluve
EXT_018/2022
0,00 € Board sk s.r.o Obec Hamuliakovo
27. Apríl 2022
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri dočasnej dodávke a odbere elektrickej energie na OM dočasným odberateľom za podmienok uvedených v tejto zmluve.
INT_020/2022
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Hamuliakovo
10. Máj 2022
Zmluva o vypožičaní hnuteľnej veci
EXT_022/2022
0,00 € Mabonex Slovakia, spol. s r.o. Obec Hamuliakovo
7. Jún 2022
Hromadná licenčná zmluva
EXT_024/2022
0,00 € SOZA Obec Hamuliakovo
7. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 31.05.2019
EXT_025/2022
0,00 € DATALAN, a.s. Obec Hamuliakovo
29. Jún 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení verných bremien
INT_027/2022
0,00 € HAMIKOVO O.Z. Obec Hamuliakovo
29. Jún 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení verných bremien
INT_027/2022
0,00 € HAMIKOVO O.Z. Obec Hamuliakovo
29. Jún 2022
Hromadná licenčná zmluva
EXT_028/2022
0,00 € SOZA Obec Hamuliakovo
12. Júl 2022
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
EXT_030/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Hamuliakovo
13. Júl 2022
Zmluva o budúcej zmluve č. 2022/1410/5361
EXT_032/2022
0,00 € Vodohospodárska výstavba, š.p. Obec Hamuliakovo
26. August 2022
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 800 401 3209
EXT_035/2022
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Hamuliakovo
16. September 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2013
INT_037/2022
0,00 € Lengyel Roland Obec Hamuliakovo
19. September 2022
Dohoda o skončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb
INT_039/2022
0,00 € Gašková Soňa, JUDr. Obec Hamuliakovo
20. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo v roku 2022 číslo zmluvy o poskytnutí dotácie 2/022
INT_041/2022
0,00 € Csemadok - základná organizácia Hamuliakovo Obec Hamuliakovo
26. Október 2022
Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 800 401 3209
EXT_047/2022
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Hamuliakovo