Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/01/54E/1051
0,00 € JUDr. Rudolf Krutý, PhD. - súdny exekútor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Apríl 2021
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/060/113
17 596,08 € JUDr. Rudolf Krutý, PhD. - súdny exekútor Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Apríl 2020
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
20/01/060/69
19 779,64 € JUDr. Rudolf Krutý, PhD. - súdny exekútor Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
16. Apríl 2019
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov n
19/01/060/124
Doplnená
17 634,50 € JUDr. Rudolf Krutý, PhD. - súdny exekútor Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
1. Marec 2018
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo
18/01/060/79
Doplnená
14 850,74 € JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
22. Marec 2017
o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)
1/§56/2017/ŠR
4 552,00 € JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
2. December 2016
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
číslo: 16/01/051/167
0,00 € JUDr. Rudolf Krutý, PdD., súdny exekútor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
9. Marec 2016
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
16/01/51A2/4/ŠR
3 092,40 € JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. August 2014
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu XXXVII „Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ do 29 rokov v BSK “ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmen
14/01/054/27/NP
0,00 € JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Máj 2014
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI PRI VYKONÁVANÍ EXEKÚCIÍ
28530-34/2014-BA
0,00 € JUDr. Rudolf Krutý, PhD. Sociálna poisťovňa, ústredie
25. Júl 2011
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI PRI VYKONÁVANÍ EXEKÚCIÍ
00153-01
0,00 € JUDr. Rudolf Krutý Sociálna poisťovňa, ústredie