Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí servisných služieb
266/2024/OPR
2 462,40 € Jantárová cesta, s.r.o. Prešovský samosprávny kraj
19. Apríl 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
277/2024/OD
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Prešovský samosprávny kraj
19. Apríl 2024
Protokol CRZ č. 00523/2024-OV-0250021/24.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami - k.ú. Tvarožná
278/2024/DM
1 866,69 € Slovenský pozemkový fond Prešovský samosprávny kraj
18. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 39/MP-2024
271/2024/KP
1 237,02 € Ministerstvo vnútra SR Prešovský samosprávny kraj
18. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVH1-76-98 ZO DŇA 11. 7. 2023
632/2024
57 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
18. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
268/2024/OD
0,00 € Obec Hencovce Prešovský samosprávny kraj
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242702_Z
2 729,00 € skRASTer s.r.o. Prešovský samosprávny kraj
16. Apríl 2024
Zmluva o dielo
267/2024/DSB
66 657,60 € ejoin s.r.o. Prešovský samosprávny kraj
15. Apríl 2024
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
219/2024/OD
0,00 € Ing. Miroslav Fečko Prešovský samosprávny kraj
15. Apríl 2024
Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy - k.ú. Vagrinec
241/2024/DM
175,15 € Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prešovský samosprávny kraj
15. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
245/2024/OM
0,00 € JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA Prešovský samosprávny kraj
15. Apríl 2024
Dodatok č. 2
233/2011
13,83 € Lindstrom, s.r.o Prešovský samosprávny kraj
12. Apríl 2024
Dodatok č.4 k zmluve o dielo č. 207/2022/DI
Dodatok č. 58 /2024
22 692,12 € Metrostav Slovakia a.s. Prešovský samosprávny kraj
12. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 39/MP-2024
CPPO_ZM_39-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Prešovský samosprávny kraj
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č.81/2024/OS o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Dodatok č. 47/2024
114 321,53 € Gréckokatolícka charita Prešov Prešovský samosprávny kraj
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 103/2024/OS o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
50/2024
20 876,52 € Sessile n.o. Prešovský samosprávny kraj
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
223/2024/OS
4 203,00 € RK Charita n.o. Prešovský samosprávny kraj
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 204/2023/OS o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby uzatvorenej podľa § 81 písm. h) bod 2. a písm. k) v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
Dodatok č. 46/2024
9 566,35 € VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Prešovský samosprávny kraj
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
221/2024/OS
7 264,96 € Združenie pre duševné zdravie – Integra, občianske združenie Prešovský samosprávny kraj
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 78/2024/OS o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Dodatok č. 48/2024
109 946,26 € Spišská katolícka charita Prešovský samosprávny kraj