Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/09/010/65
0,00 € Obec Slatinka nad Bebravou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
29. September 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
Z 2022/10
0,00 € Obec Slatinka nad Bebravou Západoslovenská distribučná a.s.
18. August 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/09/010/34
0,00 € Obec Slatinka nad Bebravou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
19. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí grantu
2022/0336
2 000,00 € Obec Slatinka nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj
18. Máj 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Slatinka nad Bebravou
0,00 € Obec Slatinka nad Bebravou Štatistický úrad SR
16. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070ALH3
309070ALH3
8 210,42 € Obec Slatinka nad Bebravou Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Október 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/09/010/61
0,00 € Obec Slatinka nad Bebravou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
14. December 2020
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Slatinka nad Bebravou
Doplnená
0,00 € Obec Slatinka nad Bebravou Štatistický úrad SR
14. Október 2020
D O H O D A číslo: 20/09/010/62 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
20/09/010/62
0,00 € Obec Slatinka nad Bebravou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
24. Február 2016
Dodatok č. 1 k dohode č. 15/09/054/14-ŠnZ o poskytnutí FP na podporu vytvorenia PM pre znevýhodnených UoZ u VZ
Dodatok č. 1 k 15/09/054/14-ŠnZ/PE
0,00 € Obec Slatinka nad Bebravou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
16. Október 2015
Dohoda č. 15/09/054/14-ŠNZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania PM znevýhodneného UoZ u verejných zamestnávateľov v rámci projektu,,Šanca na zamestnanie
15/09/054/14-ŠNZ/PE
4 357,63 € Obec Slatinka nad Bebravou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
6. Október 2015
Zmluva č. 347/2015-430/MPRV SR o poskytnutí projektu pozemkových úprav na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení
347/2015-430/MPRV SR
0,00 € Obec Slatinka nad Bebravou Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14. Júl 2015
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov SDS SP z evidencie SHR
40581-58/2015-TO
0,00 € Obec Slatinka nad Bebravou Sociálna poisťovňa, ústredie
27. Apríl 2015
Dohoda č. 15/09/054/30-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania PM u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania
15/09/054/30-VZ/PE
5 250,90 € Obec Slatinka nad Bebravou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske