Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/33/054/472
256,65 € Obec Bzovík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
28. Júl 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_SEP-IMRK2-220-003785
434 005,09 € Obec Bzovík Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/33/054/225
205,32 € Obec Bzovík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
12. Apríl 2023
Dodatok č.01 k Zmluve o spolupráci č. MK-4750/2022-323/19860
D01_ MK-4750/2022-323/19860
484 682,73 € obec Bzovík Ministerstvo kultúry SR
17. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
23Z010
2,00 € Obec Bzovík Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince
22. Február 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Bzovík
0,00 € Obec Bzovík Štatistický úrad SR
15. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/33/010/39
0,00 € Obec Bzovík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
27. September 2022
Zmluva o spolupráci č. MK-4750/2022-323/19860
MK-4750/2022-323/19860
Doplnená
542 447,41 € Obec Bzovík Ministerstvo kultúry SR
21. September 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2020-62/61
221 568,25 € obec Bzovík Slovenská agentúra životného prostredia
24. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-X178-512-002-003
Doplnená
46 300,00 € Obec Bzovík Miestna akčná skupina Hontiansko-Novohradské partnerstvo
14. Júl 2022
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 15/04-1/Nn/2022
CRZ-3731-2022-LSR
3 816,00 € Obec Bzovík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko
31. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070ASA9
309070ASA9
Doplnená
28 930,10 € Obec Bzovík Pôdohospodárska platobná agentúra
16. December 2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/33/012/67
0,00 € Obec Bzovík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
25. Máj 2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2021/001488-363_2021
34 865,00 € Obec Bzovík Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
28. December 2020
D O H O D A č. 20/33/012/124 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/33/012/124
0,00 € Obec Bzovík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
3. December 2020
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Bzovík
Doplnená
0,00 € Obec Bzovík Štatistický úrad SR
25. November 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2020-003785
434 005,09 € Obec Bzovík Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
3. November 2020
D O H O D A č. 20/33/010/7 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/33/010/7
0,00 € Obec Bzovík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
19. Október 2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2020/128/1388
25 136,00 € Obec Bzovík Ministerstvo financií Slovenskej republiky
6. Október 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC441-2019-53/AII9
KZP-PO4-SC441-2019-53/AII9
Doplnená
13 566,00 € Obec Bzovík Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky