Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/19/010/16
0,00 € Obec Dlhá nad Kysucou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
26. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Dlhá nad Kysucou
0,00 € Obec Dlhá nad Kysucou Štatistický úrad SR
22. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/19/012/14
0,00 € Obec Dlhá nad Kysucou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
10. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
2/2022
0,00 € Dlhá nad Kysucou Mikroregión Horné Kysuce
29. Október 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/19/010/28
0,00 € Obec Dlhá nad Kysucou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
11. Jún 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Dlhá nad Kysucou
Doplnená
0,00 € Obec Dlhá nad Kysucou Štatistický úrad SR
1. December 2020
Dohoda uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 20/19/010/24
0,00 € Obec Dlhá nad Kysucou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
1. December 2020
Dohoda uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 20/19/012/10
0,00 € Obec Dlhá nad Kysucou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
31. Máj 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 043ZA050016
043ZA050016
Doplnená
634 999,96 € Obec Dlhá nad Kysucou Pôdohospodárska platobná agentúra
14. December 2015
Zmluva č. 0965/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0965/2015
40 000,00 € Obec Dlhá nad Kysucou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. November 2015
Dohoda o poskytovaní údajov pre register sporiteľov starobného dôchodkového sporenia SP z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
47442-33/2015-CA
0,00 € Obec Snežnica Sociálna poisťovňa, ústredie
26. November 2015
Dohoda o poskytovaní údajov pre register sporiteľov starobného dôchodkového sporenia SP z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
47442-36/2015-CA
0,00 € Obec Dlhá nad Kysucou Sociálna poisťovňa, ústredie
12. August 2013
Zriadenie záložného práva
0083-PRB/2011/Z
0,00 € obec Dlhá nad Kysucou Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
25. Marec 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
11/§50j/NS/2013/NP VAOTP SR
0,00 € Obec Dlhá nad Kysucou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Čadca
10. Júl 2012
Dohoda č.02/2012/10 o poskytnutí príspevku z mimoridneho fondu LSR š.p.
CRZč.5518/2012/LSR
15 000,00 € Obec Dlhá nad Kysucou LESY Slovenskej republiky, š. p.
11. Júl 2011
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0084-PRB-2011
12 880,00 € Obec Dlhá nad Kysucou Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
11. Júl 2011
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0083-PRB-2011
198 720,00 € Obec Dlhá nad Kysucou Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR