Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2023
Zmluva o spolupráci a propagácii
17/2023
1 250,00 € Obec Špania Dolina Stredné Slovensko
4. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu na zníženie dopadov koronakrízy... č. zmluvy: 1054/2023/ORA
1054/2023
1 450,00 € Obec Špania Dolina Mesto Banská Bystrica
30. December 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Špania Dolina
0,00 € Obec Špania Dolina Štatistický úrad SR
23. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/26/010/7
0,00 € Obec Špania Dolina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
23. November 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/26/012/19
0,00 € Obec Špania Dolina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
13. Máj 2022
Zmluva o spolupráci a propagácii
20/2022
1 500,00 € Obec Špania Dolina Stredné Slovensko
9. Máj 2022
Zmluva č. 500/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
500/2022/ODDDO
800,00 € Obec Špania dolina Banskobystrický samosprávny kraj
9. Máj 2022
Zmluva č. 499/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
499/2022/ODDDO
800,00 € Obec Špania dolina Banskobystrický samosprávny kraj
24. Január 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Špania Dolina
Doplnená
0,00 € Obec Špania Dolina Štatistický úrad SR
21. Apríl 2020
Zmluva č. 41/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_41_2020_2337
2 500,00 € Obec Špania Dolina Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
29. Január 2020
Protokol č. 03623/2019-OV-0250026/19-00 o odovzdaní pozemkov z majetku SR do vlastníctva obcí - Obec Špania Dolina, k.ú. Špania Dolina
03623/2019-OV-0250026/19-00
0,00 € Obec Špania Dolina Slovenský pozemkový fond
2. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2019
504/B630/2019
3 600,00 € Obec Špania Dolina Ministerstvo dopravy a výstavby SR
5. Apríl 2019
Dohoda č. 5/2019/MPO o prechode pozemkov v dočasnej správe z vlastníctva SR do vlastníctva obce
2019/006520-019
0,00 € Obec Špania DOlina SR - Okresný úrad Banská Bystrica
7. November 2018
Zmluva č. 19/BB/2018 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo ŠR
2018/007637-95
Doplnená
5 000,00 € Obec Špania DOlina MV SR-Okresný úrad Banská Bystrica
20. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072BB130170
072BB130170
Doplnená
29 686,17 € Obec Špania Dolina Pôdohospodárska platobná agentúra
21. November 2017
Predaj nehnuteľnosti LV č.1025 parc.č. 1248,1249,1029/2,1029/3,1029/5, k.ú. Dolné Hámre
kz17-2017
3 065,33 € Obec Hodruša Hámre Rudné bane, š. p.
21. Marec 2017
Predaj nehnuteľnosti LV č.26 k.ú. Špania Dolina p.č. E-KN 167/3,E-KN 617/2
kz006-2017
346,00 € Obec Špania Dolina Rudné bane, š. p.
14. Marec 2017
Nájomná zmluva
1001/2017/LSR
70,15 € Obec Špania Dolina Lesy SR š.p. OZ Slovenská Ľupča
29. September 2015
Prenájom nehnuteľnosti parc.č. C-KN 87/1,2 LV 26 , k.ú. Špania Dolina
nz02-2015
1,00 € obec Špania Dolina Rudné bane, š. p.
28. September 2015
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poisencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
13033-45/2015-BB
0,00 € Špania Dolina Sociálna poisťovňa, ústredie