Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2023
Dodatok k dohode č. 22/13/010/118
22/13/010/118
0,00 € Obec Neporadza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2021-68/CFY4
KZP-PO4-SC431-2021-68/CFY4
684 148,94 € Obec Neporadza Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/13/010/118
0,00 € Obec Neporadza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
25. August 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Neporadza (TN)
0,00 € Obec Neporadza Štatistický úrad SR
4. November 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/13/010/19
0,00 € Obec Neporadza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
17. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-05190
21-514-05190
1 000,00 € Obec Neporadza Fond na podporu umenia
13. December 2020
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Neporadza
Doplnená
0,00 € Obec Neporadza Štatistický úrad SR
11. September 2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2020/128/0598
14 718,00 € Obec Neporadza Ministerstvo financií Slovenskej republiky
23. Apríl 2020
Zmluva o nájme pozemkov č. 71/07/Nn/2020
2272/2020/LSR
734,00 € Obec Neporadza Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
16. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TN130068
072TN130068
97 631,83 € Obec Neporadza Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Október 2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-613-03607
16-613-03607
1 000,00 € Obec Neporadza Fond na podporu umenia
12. Október 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN02658
TN02658
152 082,50 € Obec Neporadza Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Júl 2015
"Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení "
36279/2015-TN
0,00 € obec Neporadza Sociálna poisťovňa, ústredie
1. Október 2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
NP 02 602 696
0,00 € Obecný úrad NŠC
19. August 2013
Darovacia zmluva
1191/2013/801
Doplnená
0,00 € Základná škola, Neporadza Štátny pedagogický ústav
5. November 2012
DODATOK č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 22VS – 0801 / 0111 / 104
KaHR-22VS-0801/0111/104/D3
0,00 € Obec Neporadza Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7. Jún 2011
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 22VS – 0801 / 0111 / 104
KaHR – 22VS – 0801 / 0111 / 104
0,00 € Obec Neporadza Ministerstvo hospodárstva SR