Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2023
Kúpna zmluva
10/2023
267,50 € Obec Hrádok Juraj Žúbor a Ivana Ivančíková
8. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 242/2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
10919/2022-M_ODPD
50 000,00 € Obec Hrádok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
16. November 2022
Dohoda o spolupráci
3792212
0,00 € Obec Hrádok Mesto Piešťany
25. August 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Hrádok
0,00 € Obec Hrádok Štatistický úrad SR
29. Október 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/10/010/45
0,00 € Obec Hrádok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
6. Február 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Hrádok
Doplnená
0,00 € Obec Hrádok Štatistický úrad SR
15. December 2020
DOHODA č. 20/10/010/19 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
20/10/010/19
0,00 € Obec Hrádok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. Október 2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2020/128/0432
14 297,00 € Obec Hrádok Ministerstvo financií Slovenskej republiky
11. Marec 2020
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami obec Hrádok, k.ú. Hrádok
00479/2020-OV-0250037/20-00
0,00 € Obec Hrádok Slovenský pozemkový fond
28. Február 2017
D O D A T O K č. 1 k Dohode č. 9/§50j/NS/2016 zo dňa 29.11.2016o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov
1 k Dohode č. 9/§50j/NS/2016 zo dňa 29.11.2016
0,00 € Obec Hrádok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29. November 2016
D O H O D A o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
9/§50j/NS/2016
0,00 € Obec Hrádok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Október 2016
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
40889/2016-TN
0,00 € obec Hrádok Sociálna poisťovňa, ústredie
30. November 2015
Zmluva č. 0904/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0904/2015
15 000,00 € Obec Hrádok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Október 2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe uzatvorená podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z.
60/§52a/2015/ŠR
0,00 € Obec Hrádok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. August 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na rok 2014
664/B630/2014
8 625,00 € Hrádok Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
4. Február 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1750/2012 info
466,98 € Obec Hrádok Slovenská pošta, a. s.